佛說盂蘭盆經

《佛說盂蘭盆經》梵名( Ullambana-su^tra)。全一卷。西晉竺法護譯。又稱盂蘭經。屬方等部經典。收于大正藏第十六冊。內容記述佛陀之大弟子目連,因不忍其母墮餓鬼道受倒懸之苦,乃問法于佛,佛示之于七月十五日眾僧自恣日,用百味飯食五果等供養十方佛僧,即可令其母脫離苦難。...[詳情]

佛說盂蘭盆經注音版

佛說盂蘭盆經注音

wen
ru
shi
,
,
yi
shi
fo
zai
she
wei
guo
qi
shu
gu
du
yuan
。
。
da
mu
jian
lian
shi
de
liu
tong
,
,
yu
du
fu
mu
,
,
bao
ru
bu
zhi
en
,
,
ji
yi
dao
yan
guan
shi
shi
jian
。
。
jian
qi
wang
mu
,
,
sheng
e
gui
zhong
,
,
bu
jian
yin
shi
,
,
pi
gu
lian
li
。
。
mu
lian
bei
ai
,
,
ji
yi
bo
cheng
fan
,
,
wang
xiang
qi
mu
。
。
mu
de
bo
fan
,
,
bian
便
yi
zuo
shou
zhang
bo
,
,
you
shou
tuan
shi
,
,
shi
wei
ru
kou
,
,
hua
cheng
huo
tan
,
,
sui
bu
de
shi
。
。
mu
lian
da
jiao
,
,
bei
hao
ti
qi
,
,
chi
huan
bai
fo
,
,
ju
chen
ru
ci
。
。

fo
yan

ru
mu
zui
gen
shen
jie
,
,
fei
ru
yi
ren
li
suo
nai
he
。
。
ru
sui
xiao
shun
,
,
sheng
dong
tian
di
,
,
tian
shen
、
、
di
qi
、
、
xie
mo
、
、
wai
dao
dao
shi
、
、
si
tian
wang
shen
,
,
yi
bu
neng
nai
he
。
。
dang
ru
shi
fang
zhong
seng
wei
shen
zhi
li
,
,
nai
de
jie
tuo
。
。

wu
jin
dang
shuo
jiu
ji
zhi
fa
,
,
ling
yi
qie
nan
,
,
jie
li
you
ku
。
。

fo
gao
mu
lian

shi
fang
zhong
seng
,
,
qi
yue
shi
wu
ri
seng
zi
zi
shi
,
,
dang
wei
qi
shi
fu
mu
,
,
ji
xian
zai
fu
mu
,
,
e
nan
zhong
zhe
,
,
ju
fan
bai
wei
wu
guo
,
,
ji
guan
pen
qi
,
,
xiang
you
ding
zhu
,
,
chuang
fu
wo
ju
,
,
jin
shi
gan
mei
,
,
yi
zhu
pen
zhong
,
,
gong
yang
shi
fang
da
de
zhong
seng
。
。
dang
ci
zhi
ri
,
,
yi
qie
sheng
zhong
,
,
huo
zai
shan
jian
chan
ding
,
,
huo
de
si
dao
guo
,
,
huo
zai
shu
xia
jing
xing
,
,
huo
liu
tong
zi
zai
jiao
hua
sheng
wen
yuan
jue
,
,
huo
shi
di
pu
sa
da
ren
quan
xian
bi
qiu
,
,
zai
zhong
zhong
,
,
jie
tong
yi
xin
,
,
shou
bo
he
luo
fan
,
,
ju
qing
jing
jie
,
,
sheng
zhong
zhi
dao
,
,
qi
de
wang
yang
。
。
qi
you
gong
yang
ci
deng
zi
zi
seng
zhe
,
,
xian
shi
fu
mu
liu
qin
juan
shu
de
chu
san
tu
zhi
ku
,
,
ying
shi
jie
tuo
,
,
yi
shi
zi
ran
。
。
ruo
fu
mu
xian
zai
zhe
,
,
fu
le
bai
nian
;
;
ruo
qi
shi
fu
mu
sheng
tian
,
,
zi
zai
hua
sheng
,
,
ru
tian
hua
guang
。
。
shi
fo
chi
shi
fang
zhong
seng
,
,
jie
xian
wei
shi
zhu
jia
zhou
yuan
,
,
yuan
qi
shi
fu
mu
,
,
xing
chan
ding
yi
,
,
ran
hou
shou
shi
。
。
chu
shou
shi
shi
,
,
xian
an
zai
fo
qian
,
,
ta
si
zhong
fo
qian
,
,
zhong
seng
zhou
yuan
jing
,
,
bian
便
zi
shou
shi
。
。

er
shi
mu
lian
bi
qiu
ji
da
pu
sa
zhong
,
,
jie
da
huan
xi
。
。
mu
lian
be
ti
,
,
qi
sheng
shi
ran
chu
mie
。
。
shi
mu
lian
mu
,
,
ji
yu
shi
ri
,
,
de
tuo
yi
jie
e
gui
zhi
ku
。
。

er
shi
mu
lian
fu
bai
fo
yan

di
zi
suo
sheng
mu
,
,
de
meng
san
bao
gong
de
zhi
li
、
、
zhong
seng
wei
shen
zhi
li
gu
。
。
ruo
wei
lai
shi
,
,
yi
qie
fo
di
zi
,
,
yi
ying
feng
yu
lan
pen
,
,
jiu
du
xian
zai
fu
mu
,
,
nai
zhi
qi
shi
fu
mu
,
,
ke
wei
er
fou
?
?

fo
yan

da
shan
!
!
kuai
wen
!
!
wo
zheng
yu
shuo
,
,
ru
jin
fu
wen
。
。
shan
nan
zi
,
,
ruo
bi
qiu
bi
qiu
ni
、
、
guo
wang
tai
zi
、
、
da
cheng
zai
xiang
、
、
san
gong
bai
guan
wan
min
shu
ren
xing
ci
xiao
zhe
,
,
jie
ying
xian
wei
suo
sheng
xian
zai
fu
mu
、
、
guo
qu
qi
shi
fu
mu
,
,
yu
qi
yue
shi
wu
ri
,
,
fo
huan
xi
ri
,
,
seng
zi
zi
ri
,
,
yi
bai
wei
fan
shi
,
,
an
yu
lan
pen
zhong
,
,
shi
shi
fang
zi
zi
seng
,
,
yuan
shi
使
xian
zai
fu
mu
,
,
shou
ming
bai
nian
wu
bing
,
,
wu
yi
qie
ku
nao
zhi
huan
,
,
nai
zhi
qi
shi
fu
mu
,
,
li
e
gui
ku
,
,
sheng
ren
tian
zhong
,
,
fu
le
wu
ji
。
。

fo
gao
zhu
shan
nan
zi
shan
nv
rei
shi
fo
di
zi
xiu
xiao
shun
zhe
,
,
ying
nian
nian
zhong
,
,
chang
yi
fu
mu
,
,
nai
zhi
qi
shi
fu
mu
,
,
nian
nian
qi
yue
shi
wu
ri
,
,
chang
yi
xiao
ci
,
,
yi
suo
sheng
fu
mu
,
,
wei
zuo
yu
lan
pen
,
,
shi
fo
ji
seng
,
,
yi
bao
fu
mu
zhang
yang
ci
ai
zhi
en
。
。
ruo
yi
qie
fo
di
zi
,
,
ying
dang
feng
chi
shi
fa
。
。

shi
mu
lian
bi
qiu
、
、
si
bei
di
zi
,
,
huan
xi
feng
xing
。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看