無量壽經

《無量壽經》全稱《佛說無量壽經》,亦稱《大阿彌陀經》(參閱漢譯版本),是凈土宗的基本經典之一,為“凈土五經一論”中的一經,凈土宗的大部分修行方法均可在該經中找到理論依據。經中介紹阿彌陀佛(無量壽佛)所發諸大愿(依版本不同而數量不一,最多為四十八愿...[詳情]

當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 無量壽經 >

無量壽經注音

\

菩薩戒弟子鄆城夏蓮居會集各譯

kāi
jīng


shàng
shèn
shēn
wēi
miào

bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí

yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

法會圣眾第一


shì

wén
。
。

shí

zài
wáng
shè
chéng

shé

shān
zhōng
。
。qiū
zhòng
wàn
èr
qiān
rén

。
。

qiè

shèng
。
。
shén
tōng


。
。

míng
yuē
。
。
zūn
zhě
jiāo
chén

。
。
zūn
zhě
shè


。
。
zūn
zhě


jiān
lián
。
。
zūn
zhě
jiā
shè
。
。
zūn
zhě
ā
nán
děng
。
。
ér
wéi
shàng
shǒu
。
。
yòu
yǒu

xián


。
。
wén
shū
shī。
。
。
。

xiàn
jié
zhōng

qiè


。
。
jiē
lái

huì
。
。

德遵普賢第二

yòu
xián

děng
shí
liù
zhèng
shì
。
。
suǒ
wèi
shàn

wéi


。
。
huì
biàn
cái


。
。
guān

zhù


。
。
shén
tōng
huā


。
。
guāng
yīng


。
。
bǎo
chuáng


。
。
zhì
shàng


。
。

gēn


。
。
xìn
huì


。
。
yuàn
huì


。
。
xiāng
xiàng


。
。
bǎo
yīng


。
。
zhōng
zhù


。
。
zhì
xíng


。
。
xiè
tuō


。
。
ér
wéi
shàng
shǒu
。
。
xián
gòng
zūn
xiū

xián

shì
zhī

。
。liàng
xíng
yuàn
。
。
ān
zhù

qiè
gōng


zhōng
。
。
yóu

shí
fāng
。
。
xíng
quán
fāng
biàn
便
。
。zàng
。
。
jiū
jìng

àn
。
。
yuàn


liàng
shì
jiè
chéng
děng
zhèng
jué
。
。
shě
dōu
shuài
。
。
jiàng
wáng
gōng
。
。

wèi
chū
jiā
。
。

xíng
xué
dào
。
。
zuò

shì
xiàn
。
。
shùn
shì
jiān

。
。

dìng
huì

。
。
xiáng


yuàn
。
。

wēi
miào

。
。
chéng
zuì
zhèng
jué
。
。
tiān
rén
guī
yǎng
。
。
qǐng
zhuǎn

lún
。
。
cháng


yīn
。
。
jué
zhū
shì
jiān
。
。

fán
nǎo
chéng
。
。
huài
zhū

qiàn
。
。

zhuó
gòu

。
。
xiǎn
míng
qīng
bái
。
。
tiáo
調
zhòng
shēng
。
。
xuān
miào

。
。
zhù
gōng

。
。
shì

tián
。
。

zhū

yào
jiù
liáo
sān

。
。
shēng
guàn
dǐng
jiē
。
。
shòu。
。
wéi
jiào


。
。
zuò
ā
shé

。
。
cháng

xiāng
yìng

biān
zhū
xíng
。
。
chéng
shúbiān
shàn
gēn
。
。

liàng
zhū

xián
gòng

niàn
。
。
zhū

chà
zhōng
。
。
jiē
néng
shì
xiàn
。
。

shàn
huàn
shī
。
。
xiàn
zhòng

xiàng
。
。


xiàng
zhòng
。
。
shí。
。

zhū
p ú

。
。shì
。
。
tōng
zhū

xìng
。
。

zhòng
shēng
xiàng
。
。
gòng
yǎng
zhū

。
。
kāi
dǎo
qún
shēng
。
。
huà
xiàn

shēn
。
。
yóu

diàn
guāng
。
。
liè

jiàn
wǎng
。
。
jiě
zhū
chán

。
。
yuǎn
chāo
shēng
wén

zhī


。
。

kōng

xiàng

yuàn

mén
。
。
shàn

fāng
biàn
便
。
。
xiǎn
shì
sān
shèng
。
。


zhōng
xià
。
。
ér
xiàn
miè

。
。


shēng

miè
zhū
sān


。
。qi è
tuó
luó

mén
。
。
suí
shí


huá
yán
sān
mèi
。
。


zǒng
chí
bǎi
qiān
sān
mèi
。
。
zhù
shēn
chán
dìng
。
。liàng
zhū

。
。


niàn
qǐng
。
。
biàn
yóu

qiè


。
。


bi àn
cái
。
。
zhù

xián
hèng
。
。
shàn
néng
fēn
bié
zhòng
shēng

yán
。
。
kāi
huà
xiǎn
shì
zhēn
shí
zhī

。
。
chāo
guò
shì
jiān
zhū
suǒ
yǒu

。
。
xīn
cháng

zhù

shì
zhī
dào
。
。


qiè
wàn

。
。
suí


zài
。
。
wéi
zhū
shù
lèi
。
。
zuò

qǐng
zhī
yǒu
。
。
shòu
chí

lái
shèn
shēn

zàng
。
。


zhǒng
xìng
cháng
shǐ
使

jué
。
。
xīng

bēi
。
。
mǐn
yǒu
qíng
。
。
yǎn

biàn
。
。
shòu

yǎn
。
。

è

。
。
kāi
shàn
m én
。
。

zhū
zhòng
shēng
。
。
shì
ruò


。
。
zhěng。
。
jiē


àn
。
。

huò
zhū


liàng
gōng

。
。
zhì
huì
shèng
míng
。
。
。
。

shì
děng
zhū。
。

liàng

biān
。
。

shí
lái

。
。
yòu
yǒu

qiū


bǎi
rén
。
。
qīng
xìn
shì

qiān
rén
。
。
qīng
xìn


bǎi
rén
。
。

jiè
tiān
。
。

jiè
tiān
。
。
zhū
tiān
fàn
zhòng
。
。

gòng

huì
。
。

大教緣起第三

ěr
shí
shì
zūn
。
。
wēi
guāng


。
。

róng
jīn

。
。
yòu

míng
jìng
。
。
yǐng
chàng
biǎo

。
。
xiàn

guāng
míng
。
。
shù
qiān
bǎi
biàn
。
。
zūn
zhě
ā
nán
。
。wé i
。
。
jīn

shì
zūn
。
。

shēn
zhū
gēn
。
。
yuè

qīng
jìng
。
。
guāng
yán
wēi
wēi
。
。
bǎo
chà
zhuāng
yán
。
。
cóng


lái
。
。
suǒ
wèi
céng
jiàn
。
。


zhān
yǎng
。
。
shēng

yǒu
xīn
。
。

cóng
zuò

。
。
piān
tǎn
yòu
jiān
。
。
cháng
guì

zhǎng
。
。
ér
bái

yán
。
。
shì
zūn
jīn
dìng
。
。
zhù。
。
zhù
zhū

suǒ
zhù
dǎo
shī
zhī
xíng
。
。
zuì
shèng
zhī
dào
。
。

lái
xiàn
zài


xiāng
niàn
。
。
wéi
niàn
guò

wèi
lái
zhū


。
。
wéi
niàn
xiàn
zài

fāng
zhū


。
。


wēi
shén
xiǎn
yào
耀
。
。
guāng
ruì
shū
miào
nǎi
ěr
。
。
yuàn
wéi
xuān
shuō
。
。

shì
shì
zūn
。
。
gào
ā
nán
yán
。
。
shàn
zāi
shàn
zāi
。
。

wèi
āi
mǐn

yào
zhū
zhòng
shēng

。
。
néng
wèn

shì
wēi
miào
zhī

。
。

jīn

wèn
。
。
shèng

gòng
yǎng

tiān
xià
ā
luó
hàn
。
。

zhī

。
。

shī
lěi
jié
。
。
zhū
tiān
rén
mín
。
。
yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
lèi
。
。
gōng

bǎi
qiān
wàn
bèi
。
。。
。
dāng
lái
zhū
tiān
rén
mín
。
。

qiè
hán
líng
。
。
jiē
yīn

wèn
ér


tuō

。
。
ā
nán
。
。

lái


jìn

bēi
。
。
jīn
āi
sān
jiè
。
。
suǒ

chū
xīng

shì
。
。
guāng
chǎn
dào
jiào
。
。

zhěng
qún
méng
。
。
huì

zhēn
shí
zhī

。
。
nán
zhí
nán
jiàn
。
。

yōu
tán
huā
。
。

yǒu
chū
xiàn
。
。

jīn
suǒ
wèn
。
。
duō
suǒ
ráo

。
。
ā
nán
dāng
zhī
。
。

lái
zhèng
jué
。
。

zhì
nán
liáng
。
。

yǒu
zhàng
ài
。
。
néng

niàn
qǐng
。
。
zhù

liàng

jié
。
。
shēn

zhū
gēn
。
。

yǒu
zēng
jiǎn
。
。
suǒ

zhě

。
。

lái
dìng
huì
。
。
jiù
chàng


。
。


qiè

。
。
ér

zuì
shèng

zài

。
。
ā
nán

tīng
。
。
shàn

niàn
zhī
。
。

dāng
wéi

。
。
fēn
bié
jiě
shuō
。
。

法藏因地第四


gào
ā
nán
。
。
guò


liàng
。
。

yāng
shù
jié
。
。
yǒu

chū
shì
。
。
míng
shì
jiān

zài
wáng

lái
。
。
yìng
gòng
。
。
děng
zhèng
jué
。
。
míng
xíng

。
。
shàn
shì
。
。
shì
jiān
jiě
。
。

shàng
shì
。
。
diào
調

zhàng
fu
。
。
tiān
rén
shī
。
。

shì
zūn
。
。
zài
shì
jiào
shòu

shí
èr
jié
。
。
shí
wéi
zhū
tiān

shì
rén
mín
shuō
jīng
jiǎng
dào
。
。
yǒu

guó
zhǔ
míng
shì
ráo
wáng
。
。
wén

shuō

。
。
huān

kāi
jiě
。
。
xún


shàng
zhēn
zhèng
dào

。
。

guó
juān
wáng
。
。
xíng
zuò
shā
mén
。
。
hào
yuē

zàng
。
。
xiū


dào
。
。
gāo
cái
yǒng
zhé
。
。

shì
chāo

。
。
xìn
jiě
míng

。
。

jiē


。
。
yòu
yǒu
shū
shèng
xíng
yuàn
。
。

niàn
huì

。
。
zēng
shàng

xīn
。
。
jiān


dòng
。
。
xiū
xíng
jīng
jìn
。
。

néng

zhě
。
。
wǎng


suǒ
。
。
dǐng

cháng
guì
。
。
xiàng


zhǎng
。
。


qié
tuō
zàn

。
。

guǎng

yuàn
。
。
sòng
yuē
。
。


lái
wēi
miào

duān
yán


qiè
shì
jiān

yǒu
děng

guāng
míng

liàng
zhào
shí
fāng


yuè
huǒ
zhū
jiē

yào

shì
zūn
néng
yǎn

yīn
shēng

yǒu
qíng


suí
lèi
jiě

yòu
néng
xiàn

miào

shēn


shǐ
使
zhòng
shēng
suí
lèi
jiàn

yuànqīng
jìng
shēng


yīnbiān
jiè

xuān
yáng
jiè
dìng
jīng
jìn
mén

tōng

shèn
shēn
wēi
miào

zhì
huì
guǎng

shēn

hǎi

nèi
xīn
qīng
jìng
jué
chén
láo

chāo
guò

biān
è

mén


dào


jiū
jìng
àn


míng
tān
chēn
jiē
yǒng

huò
jìn
guò
wáng
sān
mèiguò


liàng

wéi

qún
shēng

dǎo
shī

néng
jiù

qiè
zhū
shì
jiān

shēng
lǎo
bìng

zhòng

nǎo

cháng
xíng

shī

jiè
rěn

jīng
jìn
dìng
huì
liù

luó

wèi

yǒu
qíng
lìng
zhī
zhě
shǐ
使
chéng

jiǎ
lìng
gòng
yǎng
héng
shā
shèngjiān
yǒng
qiú
zhèng
jué

yuàn
dāng
ān
zhù
sān


héng
fàng
guāng
míng
zhào

qiè

gǎn

guǎng

qīng
jìng

shū
shèng
zhuāng
yán

děng
lún

lún
huí
zhū

zhòng
shēng
lèi


shēng

chà
shòu
ān

cháng
yùn

xīn

yǒu
qíng


jìn

biān

zhòng
shēng


xíng
jué
dìng
jiān


wéi

shèng
zhì
néng
zhèng
zhī

zòng
shǐ
使
shēn
zhǐ
zhū

zhōng


shì
yuàn
xīn
yǒng

tuì
退

至心精進第五


zàng

qiū
shuō。
。
ér
bái

yán
。
。

jīn
wéi


dào
。
。shàng
zhèng
jué
zhī
xīn
。
。

yuàn
zuò

。
。

lìng


。
。
yuàn

wéi

guǎng
xuān
jīng

。
。

dāng
fèng
chí
。
。


xiū
xíng
。
。

zhū
qín

shēng

gēn
běn
。
。

chéng

shàng
zhèng
děng
zhèng
jué
。
。

lìng

zuò

shí
。
。
zhì
huì
guāng
míng
。
。
suǒ

guó

。
。
jiào
shòu
míng

。
。
jiē
wén
shí
fāng
。
。
zhū
tiān
rén
mín

yuān
ruǎn
lèi
。
。
lái
shēng

guó
。
。

zuò


。
。


shì
yuàn
。
。
dōu
shèng

shù
zhū

guó
zhě
。
。
nìng


fǒu
。
。
shì
jiān

zài
wáng

。
。

wéi

zàng
ér
shuō
jīng
yán
。
。hǎi

r én
dòu
liàng
。
。
jīng

jié
shù
。
。
shàng

qióng

。
。
rén
yǒu
zhì
xīn
qiú
dào
。
。
jīng
jìn

zhǐ
。
。
huì
dāng

guǒ
。
。

yuàn


。
。wéi
。
。
xiū

f āng
biàn
便
。
。
ér
néng
chéng
jiù

chà
zhuāng
yán
。
。

suǒ
xiū
xíng
。
。


dāng
zhī
。
。
qīng
jìng

guó
。
。

yìng

shè
。
。

zàng
bái
yán
。
。


hóng
shēn
。
。
fēi

jìng
jiè
。
。
wéi
yuàn

lái
yìng
zhèng
biàn
zhī
。
。
guǎng
yǎn
zhū


liàng
miào
chà
。
。
ruò


wén
。
。

shì
děng

。
。

wéi
xiū

。
。
shì
mǎn
滿
suǒ
yuàn
。
。
shì
jiān

zài
wáng

zhī

gāo
míng
。
。
zhì
yuàn
shēn
guǎng
。
。

wéi
xuān
shuō
èr
bǎi

shí

zhū

chà

。
。
gōng

yán
jìng
。
。
guǎng

yuán
mǎn
滿
zhī
xiàng
。
。
yìng

xīn
yuàn
。
。

xiàn

zhī
。
。
shuō
shì

shí
。
。
jīng
qiān

suì
。
。
ěr
shí

zàng
wén

suǒ
shuō
。
。
jiē


jiàn
。
。shàng
shū
shèng
zhī
yuàn
。
。


tiān
rén
shàn
è
。
。
guó


miào
。
。

wéi
jiū
jìng
。
。
biàn
便


xīn
。
。
xuǎn

suǒ

。
。
jié


yuàn
。
。
jīng
qín
qiú
suǒ
。
。
gōng
shèn
bǎo
chí
。
。
xiū

gōng

。
。
mǎn
滿


jié
。
。


èr
sh í


zhī


。
。
gōng

zhuāng
yán
zhī
shì
。
。
míng
liǎo
tōng

。
。chà
。
。
suǒ
shè

guó
。
。
chāo
guò


。
。

shè
shòu

。
。


shì

zài
wáng

lái
suǒ
。
。

shǒu


。
。
rào

sān

。
。

zhǎng
ér
zhù
。
。
bái
yán
shì
zūn
。
。


chéng
jiù
zhuāng
yán


。
。
qīng
jìng
zhī
xíng
。
。

yán
shàn
zāi
。
。
jīn
zhèng
shì
shí
。
。

yìng

shuō
。
。
lìng
zhòng
huān

。
。

lìng

zhòng
。
。
wén
shì


。
。


shàn

。
。
néng


chà
。
。
xiū

shè
shòu
。
。
mǎn
滿


liàng

yuàn
。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看