當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 佛經文章 >

吉祥經注音

\


shì

wén
,
,

shí

zhù
shě
wéi

tuó
yuán
,
,jīng
shè
,
,
shí

shēn

,
,
yǒu

tiān
shén
,
,
shū
shèng
guāng
míng
,
,
biàn
zhào
yuán
zhōng
,
,
lái
zhì

suǒ
,
,
gōng
jìng

bài
,
,
zhàn


páng
,
,


bái

yán

zhòng
tiān
shén

rén
,
,

wàng,
,


qiú
xìng

,
,
qǐng
qiú
zuì

xiáng
。
。

shì
zūn

shì

yán


jìn

chī
rén
,
,
yìng

zhì
zhě
jiāo
,
,

zūn
jìng
yǒu

zhě
,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。


zhù
shì

chù
,
,
wǎng

yǒu

xíng
,
,

zhì
shēn

zhèng
dào
,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。

duō
wén
gōng

jīng
,
,
yán
chí
zhū
jìn
jiè
,
,

yán
tán
yuè
rén
xīn
,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。

fèng
yǎng


qīn
,
,
ài
,
,

cóng

yào

hài
,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。


shī
hǎo
pǐn

,
,
bāng
zhù
zhòng
qīn
juàn
,
,

xíng
wéi

xiá

,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。

xié
xíng

jìn
zhǐ
,
,yǐn
jiǔ
,
,

měi

jiān


,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。

gōng
jìng

qiān
ràng
,
,
zhī

bìng
gǎn
ēn
,
,


shí
wén
jiào

,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。

rěn
nài

shùn
cóng
,
,

jiàn
zhòng
shā
mén
,
,

shì
shí
lùn
xìn
yǎng
,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。


zhì
jìng
shēng
huó
,
,
lǐng


zhèng
dào
,
,

shí
zhèng
niè
pán

,
,
shì

zuì

xiáng
。
。


fēng

dòng
xīn
,
,

yōu


rǎn
,
,

níng
jìng

fán
nǎo
,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。xíng
chí
zhě
,
,

wǎng
ér

shèng
,
,


qiè
chù


,
,
shì
wéi
zuì

xiáng
。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看