維摩詰經

《維摩詰經》簡稱《維摩經》,全名是《維摩詰所說經》,亦名《不可思議解脫經》。維摩羅詰是梵語Vimalakirti之音譯,維摩羅意即“凈名”、“無垢”,詰即為“稱”,故《維摩詰經》又名《凈名經》或《說無垢稱經》。摩羅詰又譯為維摩羅詰、毗摩羅詰,略稱維摩或維摩詰。意譯為凈名...[詳情]

當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 維摩詰經 >

維摩詰經注音


shàng
shèn
shēn
wēi
miào

,
,
bǎi
qiān
wàn
jié
nàn
zāo

,
,


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

。
。běn
shī
shì
jiā
móu(三稱)

wéi

jié
suǒ
shuō
jīng

jiě
tuō

mén

yáo
qín
sān
zàng

shī
jiū

luó
shí


guó
pǐnshì

wén


shí
,
,

zàiān
luó
shù
yuán
,
,qiū
zhòng

qiān
rén

。
。


sān
wàn
èr
qiān
,
,
zhòng
suǒ
zhī
shí
,
,

zhì
běn
xíng
jiē

chéng
jiù
,
,
zhū

wēi
shén
zhī
suǒ
jiàn

;
;
wéi


chéng
,
,
shòu
chí
zhèng

;
;
néng
shī

hǒu
,
,
míng
wén
shí
fāng
;
;
zhòng
rén

qǐng
,
,
yǒu
ér
ān
zhī
;
;
shào
lóng
sān
bǎo
,
,
néng
shǐ
使

jué
;
;
xiáng


yuàn
,
,
zhì
zhū
wài
dào
;
;


qīng
jìng
,
,
yǒng

gài
chán
;
;
xīn
cháng
ān
zhù

ài
jiě
tuō
,
,
niàn
dìng
zǒng
chí
,
,
biàn
cái

duàn
;
;

shī
、
、
chí
jiè
、
、
rěn

、
、
jīng
jìn
、
、
chán
dìng
、
、
zhì
huì
,
,

fāng
biàn
便

,
,
;
;
dài

suǒ

,
,rěn
,
,

néng
suí
shùn
zhuǎn

tuì
退
lún
;
;
shàn
jiě

xiāng
,
,
zhī
zhòng
shēng
gēn
,
,
gài
zhū

zhòng


suǒ
wèi
;
;
gōng

zhì
huì

xiū

xīn
;
;
xiāng
hǎo
yán
shēn

xiàng


,
,
shě
zhū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shì
hǎo
;
;
míng
chēng
gāo
yuǎn
,
,
;
;
shēn
xìn
jiān

,
,
yóu
ruò
jīn
gāng
;
;

bǎo

zhào
ér

gān

,
,

zhòng
yán
yīn
wēi
miào


;
;
shēn

yuán

,
,
duàn
zhū
xié
jiàn
、
、
yǒu

èr
biān
,
,
;
;
yǎn


wèi
yóu
shī

hǒu
,
,

suǒ
jiǎng
shuō
nǎi

léi
zhèn
;
;

yǒu
liàng
,
,

guò
liàng
,
,

zhòng

bǎo

hǎi
dǎo
shī
;
;
liǎo

zhū

shēn
miào
zhī

,
,
shàn
zhī
zhòng
shēng
wǎng
lái
suǒ


xīn
suǒ
xíng
;
;
jìn

děng
děng


zài
huì
、
、
shí

、
、

wèi
、
、
shí


gòng
;
;
guān


qiè
zhū
è

mén
,
,
ér
shēng

dào

xiàn

shēn
;
;
wéi


wáng
,
,
shàn
liáo
zhòng
bìng
,
,
yīng
bìng

yào
,
,
lìng


xíng
;
;

liàng
gōng

jiē
chéng
jiù
,
,

liàng


jiē
yán
jìng
;
;

jiàn
wén
zhě


méng

,
,
zhū
yǒu
suǒ
zuò


táng
juān
。
。

shì

qiè
gōng

jiē。
。

míng
yuē

děng
guān


、
、

děng
guān


、
、
děng

děng
guān


、
、
dìng

zài
wáng


、
、


zài
wáng


、
、

xiàng


、
、
guāng
xiàng


、
、
guāng
yán


、
、

yán


、
、
bǎo、
、
biàn、
、
bǎo
shǒu


、
、
bǎo
yìn
shǒu


、
、
cháng

shǒu


、
、
cháng
xià
shǒu


、
、
cháng
cǎn


、
、

gēn


、
、

wáng


、
、
biàn
yīn


、
、

kōng
zàng


、
、
zhí
bǎo、
、
bǎo
yǒng


、
、
bǎo
jiàn


、
、

wǎng


、
、
míng
wǎng


、
、

yuán
guān


、
、
huì、
、
bǎo
shèng


、
、
tiān
wáng


、
、
huài、
、
diàn、
、

zài
wáng


、
、
gōng

xiàng
yán


、
、
shī

hǒu


、
、
léi
yīn


、
、
shān
xiàng

yīn


、
、
xiāng
xiàng


、
、
bái
xiāng
xiàng


、
、
cháng
jīng
jìn


、
、

xiū、
、
miào
shēng


、
、
huá
yán


、
、
guān
shì
yīn


、
、


shì


、
、
fàn
wǎng


、
、
bǎo
zhàng


、
、

shèng


、
、
yán、
、
jīn、
、
zhū、
、
、
、
wén
shū
shī


wáng,
,

shì
děng
sān
wàn
èr
qiān
rén
。
。

yǒu
wàn
fàn
tiān
wáng
shī

děng
,
,
cóng


tiān
xià
,
,
lái


suǒ
ér
tīng

。
。

yǒu
wàn
èr
qiān
tiān

,
,

cóng


tiān
xià
,
,
lái
zài
huì
zuò
。
。
bìng


wēi

zhū
tiān
、
、
lóng
、
、
shén
、
、

chā
、
、
qián


、
、
ā
xiū
luó
、
、
jiā
lóu
luó
、
、
jǐn

luó
、
、

hóu
luó
qié
děng
,
,

lái
huì
zuò
。
。
zhū

qiū
、
、

qiū

、
、
yōu


、
、
yōu


,
,

lái
huì
zuò
。
。


shí
,
,liàng
bǎi
qiān
zhī
zhòng
,
,
gōng
jìng
wéi
rào
ér
wéi
shuō

。
。
shān
wáng
xiǎn


hǎi
,
,
ān
chù
zhòng
bǎo
shī

zhī
zuò
,
,qiè
zhū
lái

zhòng
。
。

ěr
shí
,
,chéng
yǒu
zhǎng
zhě

,
,
míng
yuē
bǎo

,
,


bǎi
zhǎng
zhě

,
,

chí

bǎo
gài
,
,
lái


suǒ
,
,
tóu
miàn


,
,gài
gòng
gōng
yàng

。
。

zhī
wēi
shén
,
,
lìng
zhū
bǎo
gài

chéng

gài
,
,
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
ér

shì
jiè
guǎng
cháng
zhī
xiàng


zhōng
xiàn
。
。
yòu

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
zhū


shān
、
、
xuě
shān
、
、

zhēn
lín
tuó
shān
、
、zhēn
lín
tuó
shān
、
、
xiāng
shān
、
、
bǎo
shān
、
、
jīn
shān
、
、
hēi
shān
、
、
tiě
wéi
shān
、
、

tiě
wéi
shān
,
,

hǎi
jiāng

、
、
chuān
liú
quán
yuán
,
,


yuè
xīng
chén
、
、
tiān
gōng
、
、
lóng
gōng
、
、
zūn
shén
gōng
,
,

xiàn

bǎo
gài
zhōng
。
。
yòu
shí
fāng
zhū

,
,
zhū

shuō

,
,

xiàn

bǎo
gài
zhōng
。
。

ěr
shí
,
,

qiè

zhòng


shén

,
,
tàn
wèi
céng
yǒu
,
,

zhǎng


,
,
zhān
yǎng
zūn
yán
,
,


zàn
shě
。
。

shì
zhǎng
zhě

bǎo

,
,qián
,
,


sòng
yuē

"
"

jìng
xiū
guǎng

qīng
lián
,
,
xīn
jìng


zhū
chán
dìng
,
,
jiǔ

jìng

chēng

liàng
,
,
dǎo
zhòng
shǒu
。
。

jiàn

shèng

shén
biàn
,
,

xiàn
shí
fāng

liàng

,
,

zhōng
zhū

yǎn
shuō

,
,

shì

qiè

jiàn
wén
。
。

wáng


chāo
qún
shēng
,
,
cháng


cái
shī

qiè
,
,
néng
shàn
fēn
bié
zhū

xiāng
,
,
ér

dòng
,
,


zhūzài
,
,
shì


shǒu


wáng
。
。
shuō


yǒu,
,

yīn
yuán

zhū

shēng
,
,zào

shòu
zhě
,
,
shàn
è
zhīwáng
。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看