四十二章經

《佛說四十二章經》,簡稱《四十二章經》,佛教著作,據說是東漢迦葉摩騰、竺法蘭漢譯,一般認為是古代中國譯出的第一部佛教經典。內容是把佛所說的某一段話稱為一章,共選了四十二段話所編集而成。收在《大正藏》第十七冊。...[詳情]

佛說四十二章經注音

后漢 迦葉摩騰 竺法蘭 同譯

經序

shì
zūn
chéng
dào

。
。
zuò
shì

wéi
。
。jìng
。
。
shì
zuì
wéi
shèng
。
。
zhù

chán
dìng
。
。
xiáng
zhū

dào
。
。


鹿

yuàn
zhōng
。
。
zhuǎnlún
。
。

qiáo
chén

děng

rén
。
。
ér
zhèng
dào
guǒ
。
。

yǒu

qīu
suǒ
shuō
zhū

。
。
qiú

jìn
zhǐ
。
。
shì
zūn
jiào
chì
。
。


kāi

。
。

zhǎng
jìng
nuò
。
。
ér
shùn
zūn
chì
。
。

第一章 出家證果


yán
。
。

qīn
chū
jiā
。
。
shí
xīn

běn
。
。
jiě

wéi

。
。
míng
yuē
shā
mén
。
。
cháng
xíng
èr
bǎi

shí
jiè
。
。
jìn
zhǐ
qīng
jìng
。
。
wéi

zhēn
dào
xíng
。
。
chéng
ā
luó
hàn
。
。
ā
luó
hàn
zhě
。
。
néng
fēi
xíng
biàn
huà
。
。
kuàng
jié
shòu
mìng
。
。
zhù
dòng
tiān

。
。

wéi
ā
nuó
hán
。
。
ā
nuó
hán
zhě
。
。
shòu
zhōng
líng
shén
shàng
shí
jiǔ
tiān
。
。
zhèng
ā
luó
hàn
。
。

wéi

tuó
hán
。
。

tuó
hán
zhě
。
。

shàng

huán
。
。


ā
luó
hàn
。
。

wéi

tuó
huán
。
。

tuó
huán
zhě
。
。shēng
。
。
biàn
便
zhèng
ā
luó
hàn
。
。
ài

duàn
zhě
。
。


zhī
duàn
。
。


yòng
zhī
。
。

第二章 斷欲絕朕


yán
。
。
chū
jiā
shā
mén
zhě
。
。
duàn


ài
。
。
shí

xīn
yuán
。
。


shēn

。
。


wéi

。
。
nèi

suǒ

。
。
wái

suǒ
qiú
。
。
xīn


dào
。
。


jié

。
。

niàn

zuò
。
。
fēi
xīu
fēi
zhèng
。
。


zhū
wèi
。
。
ér

chóng
zuì
。
。
míng
zhī
wéi
dào
。
。

第三章 割愛去貪


yán
。
。

chú


ér
wéi
shā
mén
。
。
shòu
dào

zhě
。
。

shì

cái
。
。

qiú


。
。

zhōng

shí
。
。
shù
xià


宿
。
。
shèn

zài

。
。
shǐ
使
rén


zhě
。
。
ài。
。

第四章 善惡并明


yán
。
。
zhòng
shēng

shí
shì
wéi
shàn
。
。


shí
shì
wéi
è
。
。

děng
wéi
shí
。
。
shēn
sān
。
。
kǒu

四。

sān
。
。
shēn
sān
zhě
。
。
shā
。
。
dào
。
。
yín
。
。
kǒu

zhě
。
。
liǎng
shé
。
。
è
kǒu
。
。
wàng
yán
。
。


。
。

sān
zhě
。
。

。
。
huì
。
。
chī
。
。

shì
shí
shì
。
。

shùn
shèng
dào
。
。
míng
shí
è
xíng
。
。
shì
è
ruò
zhǐ
。
。
míng
shí
shàn
xíng
ěr
。
。

第五章 轉重令輕


yán
。
。
rén
yǒu
zhòng
guò
。
。
ér


huǐ
。
。
dùn


xīn
。
。
zuì
lái

shēn
。
。

shuǐ
guī
hǎi
。
。
jiàn
chéng
shēn
guǎng
。
。
ruò
rén
yǒu
guò
。
。

jiě
zhī
fēi
。
。
gǎi
è
xíng
shàn
。
。
zuì

xiāo
miè
。
。

bìng

hàn
。
。
jiàn
yǒu
quán
sǔn
ěr
。
。

第六章 忍惡無瞋


yán
。
。
è
rén
wén
shàn
。
。

lái
rǎo
luàn
zhě
。
。


jìn

。
。
dāng

chēn

。
。

lái
è
zhě
ér


zhī
。
。

第七章 惡還本身


yán
。
。
yǒu
rén
wén

shǒu
dào
。
。
xíng

rén

。
。

zhì


。
。duì
。
。

zhǐ
。
。
wèn
yuē
。
。cóng
rén
。
。

rén


。
。

guī

hu
。
。
duì
yuē
。
。
guī

。
。

yán
。
。
jīn。
。

jīn


。
。


chí
huò
guī

shēn

。
。
yóu
xiǎng
yìng
shēng
。
。
yǐng
zhī
suí
xíng
。
。
zhōng

miǎn

。
。
shèn

wéi
è
。
。

第八章 塵唾自污


yán
。
。
è
rén
hài
xián
zhě
。
。
yóu
yǎng
tiān
ér
tuò
。
。
tuò

zhì
tiān
。
。
hái
cóng

duò
。
。

fēng
yáng
chén
。
。
chén

zhì

。
。
hái
bèn

shēn
。
。
xián


huǐ
。
。
huò

miè

。
。

第九章 返本會道


yán
。
。

wén
ài
dào
。
。
dào

nán
huì
。
。
shǒu
zhì
fèng
dào
。
。

dào
shèn

。
。

第十章 喜施獲福


yán
。
。

rén
shī
dào
。
。
zhù
zhī
huān

。
。


shèn

。
。
shā
mén
wèn
yuē
。
。


jìn
hu
。
。

yán
。
。
zhī
huǒ
。
。
shù
qiān
bǎi
rén
。
。lái
fēn

。
。
shú
shí
chú
míng
。
。
。
。zhī
。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看