十善業道經

《十善業道經》中文版本為唐朝實叉難陀翻譯,北宋施護所譯《佛為娑伽羅龍王所說大乘經》為同經異譯,本經出自西晉月氏國三藏竺法護譯《佛說海龍王經》,為其第十一品《十德六度》,是釋迦牟尼佛在娑竭羅(意為:咸水海)龍宮,為龍王所宣說的經典...[詳情]

十善業道經注音版

\


shì

wén


shí
,
,

zài
suō
jié
luó
lónɡ
ɡōnɡ
,
,


qiān


qiū
zhònɡ
,
,
sān
wàn
èr
qiān


。
。
ěr
shí
,
,
shì
zūn
ɡào
lónɡ
wánɡ
yán
:“
:“

qiè
zhònɡ
shēnɡ
,
,
xīn
xiǎnɡ

ɡù
,
,
zào,
,
yóu
shì
ɡù
yǒu
zhū

lún
zhuǎn
。
。
lónɡ
wánɡ
,
,

jiàn

huì


hǎi
zhōnɡ
,
,
xínɡ

zhǒnɡ
lèi
,
,
ɡè
bié
fǒu

?
?

shì

qiè
,
,


yóu
xīn
zào
shàn

shàn
shēn

、
、


、
、


suǒ
zhì
。
。
ér
xīn


,
,


jiàn

,
,
dàn
shì

wànɡ
zhōnɡ
,
,
zhū,
,

jìnɡ

zhǔ
,
,suǒ
,
,
suī
ɡè
suí

,
,
suǒ
xiàn

tónɡ
,
,
ér
shí

zhōnɡ
,
,

yǒu
zuò
zhě
。
。
ɡù

qiè

,
,
jiē,
,

xìnɡ

huàn
。
。
zhì
zhě
zhī

,
,
yīnɡ
xiū
shàn

。
。

shì
suǒ
shēnɡ
yùn
、
、
chù
、
、
jiè
děnɡ
,
,
jiē

duān
zhènɡ
,
,
jiàn
zhě

yàn
。
。


lónɡ
wánɡ
,
,

ɡuān

shēn
,
,
cónɡ
bǎi
qiānsuǒ
shēnɡ
,
,
zhū
xiànɡ
zhuānɡ
yán
,
,
ɡuānɡ
mínɡ
xiǎn
yào
,
,

zhū

zhònɡ
,
,
shè

liànɡ


zài
fàn
wánɡxiàn
,
,

yǒu
zhān
yǎnɡ

lái
shēn
zhě
,
,xuàn
?
?

yòu
ɡuān

zhū,
,
miào

yán
jìnɡ
,
,

qiè
jiē
yóu
xiū

shànér
shēnɡ
。
。
yòu
zhū
tiān
lónɡ


zhònɡ
děnɡ

wēi
shì
zhě
,
,

yīn
shànsuǒ
shēnɡ
。
。
jīn

hǎi
zhōnɡ
,
,
suǒ
yǒu
zhònɡ
shēnɡ
,
,
xínɡ,
,
huò

huò
xiǎo
,
,
jiē
yóu

xīn
,
,
zhǒnɡ
zhǒnɡ
xiǎnɡ
niàn
,
,
zuò
shēn
、
、

、
、

zhū

shàn

,
,
shì
ɡù
suí

ɡè

shòu
bào
。
。

jīn
cháng
yīnɡ

shì
xiū
xué
,
,

lìnɡ
zhònɡ
shēnɡ
,
,
liǎo

yīn
ɡuǒ
,
,
xiū

shàn

。
。

dānɡ


,
,
zhènɡ
jiàn

dònɡ
,
,


duò
zài
duàn
、
、
chánɡ
jiàn
zhōnɡ
。
。

zhū

tián
,
,
huān

jìnɡ
yǎnɡ
,
,
shì
ɡù

děnɡ
,
,


rén
tiān
zūn
jìnɡ
ɡònɡ
yǎnɡ
。
。


lónɡ
wánɡ
,
,
dānɡ
zhī


yǒu


,
,
nénɡ
duàn

qiè
zhū
è
dào

。
。

děnɡ
wéi

?
?
wèi

zhòu

chánɡ
niàn
、
、

wéi
、
、
ɡuān
chá
shàn

,
,
lìnɡ
zhū
shàn

niàn
niàn
zēnɡ
zhǎnɡ
,
,

rónɡ
háo
fēn

shàn
jiàn

。
。
shì

nénɡ
lìnɡ
zhū
è
yǒnɡ
duàn
,
,
shàn

yuán
mǎn
滿
,
,
chánɡ

qīn
jìn
zhū

shènɡ
zhònɡ
。
。
yán
shàn

zhě
,
,
wèi
rén
tiān
shēn
。
。
shēnɡ
wén


、
、

jué


、
、

shànɡ


,
,
jiē
wéi
ɡēn
běn
,
,


chénɡ
jiù
,
,
ɡù
mínɡ
shàn

。
。shì

shí
shàn

dào
》,
》,

děnɡ
wéi
shí
?
?
wèi
nénɡ
yǒnɡ

shā
shēnɡ
、
、
tōu
dào
、
、
xié
xínɡ
、
、
wànɡ

、
、
liǎnɡ
shé
、
、
è
kǒu
、
、


、
、
tān

、
、
chēn
huì
、
、
xié
jiàn
。
。


lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

shā
shēnɡ
,
,


chénɡ
jiù
shí

nǎo

。
。

děnɡ
wéi
shí
?
?

,
,

zhū
zhònɡ
shēnɡ
,
,

shī

wèi
。
。
èr
,
,
chánɡ

zhònɡ
shēnɡ
,
,xīn
。
。
sān
,
,
yǒnɡ
duàn

qiè
chēn
huì


。
。

,
,
shēn
chánɡ

bìnɡ
。
。

,
,
shòu
mìnɡ
chánɡ
yuǎn
。
。
liù
,
,
hénɡ
wéi
fēi
rén
zhī
suǒ
shǒu

。
。

,
,
chánɡ

è
mènɡ
,
,
qǐn
jiào
kuài

。
。

,
,
miè
chú
yuàn
jié
,
,
zhònɡ
yuàn

jiě
。
。
jiǔ
,
,

è
dào

。
。
shí
,
,
mìnɡ
zhōnɡ
shēnɡ
tiān
。
。
shì
wéi
shí
。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,


suí
xīn

zài
shòu
mìnɡ
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

tōu
dào
,
,


shí
zhǒnɡ

bǎo
xìn

。
。

děnɡ
wéi
shí
?
?

,
,

cái
yínɡ

,
,
wánɡ
zéi
shuǐ
huǒ

fēi
ài


nénɡ
sàn
miè
。
。
èr
,
,
duō
rén
ài
niàn
。
。
sān
,
,
rén。
。

,
,
shí
fānɡ
zàn
měi
。
。

,
,

yōu
sǔn
hài
。
。
liù
,
,
shàn
mínɡ
liú

。
。

,
,
chǔ
zhònɡ

wèi
。
。

,
,
cái
mìnɡ


ān

,
,
biàn
cáiquē
。
。
jiǔ
,
,
chánɡ
huái
shī

。
。
shí
,
,
mìnɡ
zhōnɡ
shēnɡ
tiān
。
。
shì
wéi
shí
。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,

zhènɡ
qīnɡ
jìnɡzhì
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

xié
xínɡ
,
,zhǒnɡ
zhì
suǒ
zàn

。
。

děnɡ
wéi

?
?

,
,
zhū
ɡēn
tiáo
調
shùn
。
。
èr
,
,
yǒnɡ

xuān
diào
。
。
sān
,
,
shì
suǒ
chēnɡ
tàn
。
。

,
,


nénɡ
qīn
。
。
shì
wéi

。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,


zhànɡ

yǐn

cáng
xiànɡ
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

wànɡ

,
,zhǒnɡ
tiān
suǒ
zàn

。
。

děnɡ
wéi

?
?

,
,
kǒu
chánɡ
qīnɡ
jìnɡ
,
,
yōu

huā
xiānɡ
。
。
èr
,
,
wéi
zhū
shì
jiān
zhī
suǒ
xìn

。
。
sān
,
,

yán
chénɡ
zhènɡ
,
,
rén
tiān
jìnɡ
ài
。
。

,
,
chánɡ

ài

,
,
ān
wèi
zhònɡ
shēnɡ
。
。

,
,

shènɡ


,
,
sān

qīnɡ
jìnɡ
。
。
liù
,
,
yán


shī
,
,
xīn
chánɡ
huān

。
。

,
,

yán
zūn
zhònɡ
,
,
rén
tiān
fènɡ
xínɡ
。
。

,
,
zhì
huì
shū
shènɡ
,
,

nénɡ
zhì

。
。
shì
wéi

。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,lái
zhēn
shí

。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

liǎnɡ
shé
,
,zhǒnɡ


huài

。
。

děnɡ
wéi

?
?

,
,


huài
shēn
,
,

nénɡ
hài
ɡù
。
。
èr
,
,


huài
juàn
shǔ
,
,

nénɡ

ɡù
。
。
sān
,
,


huài
xìn
,
,
shùn
běn

ɡù
。
。

,
,


huài

,
,
xínɡ
suǒ
xiū
jiān
ɡù
ɡù
。
。

,
,


huài
shàn
zhī
shí
,
,

kuánɡ
huò
ɡù
。
。
shì
wéi

。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,

zhènɡ
juàn
shǔ
,
,
zhū

wài
dào

nénɡ

huài
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

è
kǒu
,
,


chénɡ
jiù

zhǒnɡ
jìnɡ

。
。

děnɡ
wéi

?
?

,
,
yán

ɡuāi

。
。
èr
,
,
yán
jiē


。
。
sān
,
,
yán。
。

,
,
yán

měi
miào
。
。

,
,
yán

chénɡ
lǐnɡ
。
。
liù
,
,
yán

xìn
yònɡ
。
。

,
,
yán。
。

,
,
yán
jìn
ài

。
。
shì
wéi

。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,lái
fàn
yīn
shēnɡ
xiànɡ
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò,
,


chénɡ
jiù
sān
zhǒnɡ
jué
dìnɡ
。
。

děnɡ
wéi
sān
?
?

,
,
dìnɡ
wéi
zhì
rén
suǒ
ài
。
。
èr
,
,
dìnɡ
nénɡ

zhì

shí

wèn
。
。
sān
,
,
dìnɡ

rén
tiān
,
,
wēi

zuì
shènɡ
,
,

yǒu

wànɡ
。
。
shì
wéi
sān
。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,lái
zhū
suǒ
shòu

,
,
jiē

tánɡ
juān
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

tān

,
,


chénɡ
jiù

zhǒnɡ

zài
。
。

děnɡ
wéi

?
?

,
,
sān


zài
,
,
zhū
ɡēn


ɡù
。
。
èr
,
,
cái


zài
,
,

qiè
yuàn
zéi

nénɡ
duó
ɡù
。
。
sān
,
,zài
,
,
suí
xīn
suǒ

,
,

jiē
bèi
ɡù
。
。

,
,
wánɡ
wèi

zài
,
,
zhēn

miào

,
,
jiē
fènɡ
xiàn
ɡù
。
。

,
,
suǒ
huò
zhī

,
,
ɡuò
běn
suǒ
qiú
,
,
bǎi
bèi
shū
shènɡ
,
,
yóu


shí

qiān

ɡù
。
。
shì
wéi

。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,
sān
jiè

zūn
,
,
jiē
ɡònɡ
jìnɡ
yǎnɡ
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

chēn
huì
,
,zhǒnɡ

yuè
xīn

,
,

děnɡ
wéi

?
?

,
,

sǔn
nǎo
xīn
。
。
èr
,
,

chēn
huì
xīn
。
。
sān
,
,

zhènɡ
sònɡ
xīn
。
。

,
,
róu

zhì
zhí
xīn
。
。

,
,

shènɡ
zhě

xīn
。
。
liù
,
,
chánɡ
zuò


,
,
ān
zhònɡ
shēnɡ
xīn
。
。

,
,
shēn
xiànɡ
duān
yán
,
,
zhònɡ
ɡònɡ
zūn
jìnɡ
。
。

,
,


rěn
ɡù
,
,

shēnɡ
fàn
shì
。
。
shì
wéi

。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,


ài
xīn
,
,
ɡuān
zhě

yàn
。
。
,
,
lónɡ
wánɡ
,
,
ruò

xié
jiàn
,
,


chénɡ
jiù
shí
ɡōnɡ


。
。

děnɡ
wéi
shí
?
?

,
,

zhēn
shàn


、
、
zhēn
shàn
děnɡ

。
。
èr
,
,
shēn
xìn
yīn
ɡuǒ
,
,
nínɡ
yǔn
shēn
mìnɡ
,
,
zhōnɡ

zuò
è
。
。
sān
,
,
wéi
ɡuī


,
,
fēi

tiān
děnɡ
。
。

,
,
zhí
xīn
zhènɡ
jiàn
,
,
yǒnɡ


qiè

xiōnɡ

wǎnɡ
。
。

,
,
chánɡ
shēnɡ
rén
tiān
,
,

ɡēnɡ
è
dào
。
。
liù
,
,

liànɡ

huì
,
,
zhuǎn
zhuǎn
zēnɡ
shènɡ
。
。

,
,
yǒnɡ

xié
dào
,
,
xínɡ

shènɡ
dào
。
。

,
,


shēn
jiàn
,
,
shě
zhū
è

。
。
jiǔ
,
,
zhù

ài
jiàn
。
。
shí
,
,

duò
zhū
nàn
。
。
shì
wéi
shí
。
。
ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chénɡ

shí
,
,

zhènɡ

qiè


,
,
chénɡ
jiù

zài
shén
tōnɡ
。”
。”

ěr
shí
,
,
shì
zūn

ɡào
lónɡ
wánɡ
yán
:“
:“
ruò
yǒu


,
,


shàn

,
,

xiū
dào
shí
,
,
nénɡ

shā
hài
ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,
chánɡ
shòu

yāo
,
,

wéi

qiè
yuàn
zéi
sǔn
hài
。
。
ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,
zuì
shènɡ


,
,

nénɡ
bèi

zhū


zànɡ
。
。

fēi
fàn
hènɡ
ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,

jiā
zhēn
shùn
,
,

yǒu
nénɡ


xīn
shì
zhě
。
。


kuánɡ

ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,

zhònɡ
huǐ
bànɡ
,
,
shè
chí
zhènɡ

,
,


shì
yuàn
,
,
suǒ
zuò

ɡuǒ
。
。


jiàn

ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,
juàn
shǔ


,
,
tónɡ

zhì

,
,
hénɡ

ɡuāi
zhènɡ
。
。


è

ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,

qiè
zhònɡ
huì
huān

ɡuī

,
,
yán
jiē
xìn
shòu

wéi

zhě
。
。
ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,
yán


shè
,
,
rén
jiē
jìnɡ
shòu
,
,
nénɡ
shàn
fānɡ
biàn
便
,
,
duàn
zhū

huò
。
。

tān
qiú
xīn
ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,

qiè
suǒ
yǒu


huì
shě
,
,
xìn
jiě
jiān
ɡù


wēi

。
。

fèn
忿

xīn
ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,


chénɡ
jiù

ài
xīn
zhì
,
,
zhū
ɡēn
yán
hǎo
,
,
jiàn
jiē
jìnɡ
ài
。
。

xié
dǎo
xīn
ér
xínɡ
shī
ɡù
,
,
chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó
,
,
hénɡ
shēnɡ
zhènɡ
jiàn
jìnɡ
xìn
zhī
jiā
,
,
jiàn

wén

ɡònɡ
yǎnɡ
zhònɡ
sēnɡ
,
,
chánɡ

wànɡ
shīxīn
。
。
shì
wéi

shì
xiū


dào
shí
,
,
xínɡ
shí
shàn

,
,

shī
zhuānɡ
yán
suǒ
huòshì
。
。


lónɡ
wánɡ
,
,

yào
yán
zhī
,
,
xínɡ
shí
shàn
dào
,
,

jiè
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
nénɡ
shēnɡ

qiè
,
,
mǎn
滿


yuàn
;
;
rěn

zhuānɡ
yán
ɡù
,
,


yuán
yīn
,
,

zhònɡ
xiànɡ
hǎo
;
;
jīnɡ
jìn
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
nénɡ


yuàn
,
,zànɡ
;
;
dìnɡ
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
nénɡ
shēnɡ
niàn
huì
,
,
cán
kuì
qīnɡ
ān
;
;
huì
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
nénɡ
duàn

qiè
fēn
bié
wànɡ
jiàn
;
;

zhuānɡ
yán
ɡù
,
,

zhū
zhònɡ
shēnɡ


nǎo
hài
;
;
bēi
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
mǐn
zhū
zhònɡ
shēnɡ
,
,
chánɡ

yàn
shě
;
;

zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
jiàn
xiū
shàn
zhě
,
,
xīn

xián

;
;
shě
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,

shùn
wéi
jìnɡ
,
,

ài
huì
xīn
;
;

shè
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
chánɡ
qín
shè
huà

qiè
zhònɡ
shēnɡ
;
;
niàn
chù
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
shàn
nénɡ
xiū


niàn
chù
ɡuān
;
;
zhènɡ
qín
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,

nénɡ
duàn
chú

qiè

shàn

,
,
chénɡ

qiè
shàn

;
;
shén

zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
hénɡ
lìnɡ
shēn
xīn
,
,
qīnɡ
ān
kuài

;
;

ɡēn
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
shēn
xìn
jiān
ɡù
,
,
jīnɡ
qín
fěi
xiè
,
,
chánɡ


wànɡ
,
,

rán
tiáo
調
shùn
,
,
duàn
zhū
fán
nǎo
;
;

zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
zhònɡ
yuàn
jìn
miè
,
,

nénɡ
huài
zhě
;
;
jué
zhī
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
chánɡ
shàn
jué


qiè
zhū

;
;
zhènɡ
dào
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,

zhènɡ
zhì
huì
chánɡ
xiàn
zài
qián
;
;
zhènɡ
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,

nénɡ

chú

qiè
jié
shǐ
使
;
;
ɡuān
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,
nénɡ

shí
zhī
zhū


xìnɡ
;
;
fānɡ
biàn
便
zhuānɡ
yán
ɡù
,
,


chénɡ
mǎn
滿
,
,
wéi

wéi

。
。


lónɡ
wánɡ
,
,
dānɡ
zhī

shí
shàn

,
,
nǎi
zhì
nénɡ
lìnɡ
shí

、
、

wèi
、
、
shí


ɡònɡ
、
、

qiè


jiē

yuán
mǎn
滿
,
,
shì
ɡù

děnɡ
yīnɡ
qín
xiū
xué
。
。


lónɡ
wánɡ
,
,qiè
chénɡ

、
、

luò
,
,
jiēér

ān
zhù
;
;

qiè
yào
cǎo
、
、
huì

、
、
cónɡ
lín
,
,

jiē


ér

shēnɡ
zhǎnɡ
。
。

shí
shàn
dào
,
,shì
。
。

qiè
rén
tiān
,
,

zhī
ér

;
;

qiè
shēnɡ
wén
、
、

jué


,
,
zhū


hènɡ
,
,

qiè


,
,
xián
ɡònɡ


shí
shàn


,
,
ér

chénɡ
jiù
。”
。”


shuō

jīnɡ

,
,
suō
jié
luó
lónɡ
wánɡ

zhū

zhònɡ
,
,

qiè
shì
jiān
tiān
、
、
rén
、
、
ā
xiū
luó
děnɡ
,
,
jiē

huān

,
,
xìn
shòu
fènɡ
xínɡ
。
。

回向偈:

誦經功德殊勝行,無邊勝福皆回向

普愿沉溺諸有情,速往無量光佛剎

十方三世一切佛,一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

回向偈:

愿以此功德,莊嚴凈土

上報四重恩,下濟三途苦

若有見聞者,悉發菩提心

盡此一報身,同生極樂國

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看