觀無量壽經

《觀無量壽經》,簡稱《觀經》。與《阿彌陀經》、《無量壽經》合稱凈土三部經。宋畺良耶舍譯。另有異譯一種,已佚。此經進一步發揮了《無量壽經》的凈土思想,敘述釋迦牟尼佛應韋提希夫人之請,在頻婆娑羅宮為信眾講述觀想阿彌陀佛的身相和極樂凈土莊嚴的十六種觀想方法(十六觀)...[詳情]

觀無量壽經注音

\

劉宋西域三藏法師礓良耶舍譯


shì

wén
,
,

shí

zài
wáng
shè
chéng

shé

shān
zhōng
,
,qiū
zhòng
qiān
èr
bǎi

shí
rén

,
,


sān
wàn
èr
qiān
,
,
wén
shū
shī


wáng

ér
wéi
shàng
shǒu
。
。

ěr
shí
wáng
shè
dài
chéng
yǒu

tài

míng
ā
shé
shì
,
,
suí
shùn
tiáo
調

è
yǒu
zhī
jiào
,
,
shōu
zhí

wáng
pín

suō
luó
,
,
yōu

zhì


chóng
shì
nèi
,
,
zhì
zhū
qún
chén
,
,wǎng
。
。

guó
tài

rén
,
,
míng
wéi


,
,
gōng
jìng

wáng
,
,
zǎo

qīng
jìng
,
,
chǎo
,
,
yòng


shēn;
zhū
yīng
luò
zhōng
,
,
chéng

táo
jiāng
漿
,
,


shàng
wáng
。
。

ěr
shí

wáng
,
,
shí
chǎo
yǐn
jiāng
漿
,
,
qiú
shuǐ
shù
kǒu
。
。
shù
kǒu


,
,

zhǎng
gōng
jìng
,
,
xiàng

shé

shān
,
,
yáo

shì
zūn
,
,
ér
zuò
shì
yánjiān
lián
,
,
shì

qīn
yǒu
,
,
yuàn
xīng

bēi
,
,
shòu


jiè
。
。
shí

jiān
lián
,
,

yīng
sǔn
fēi
,
,

zhì
wáng
suǒ
。
。shì
,
,
shòu
wáng

jiè
。
。
shì
zūn

qiǎn
zūn
zhě

lóu

,
,
wèi
wáng
shuō

。
。


shì
shí
jiān
,
,
jīng
sān


,
,
wáng
shí
chǎo

,
,

wén


,
,
yán


yuè
。
。

shí
ā
shé
shì
,
,
wèn
shǒu
mén
rén
,
,

wáng
jīn
zhě
,
,
yóu
cún
zài

?
?
shí
shǒu
mén
rén
bài
yán


wáng
!
!
guó
tài

rén
,
,
shēn

chǎo

,
,
yīng
luò
chéng
jiāng
漿
,
,
chí
yòng
shàng
wáng
。
。
shā
mén

lián
,
,


lóu

,
,
cóng
kōng
ér
lái
,
,
wèi
wáng
shuō

,
,


jìn
zhì
。
。
shí
ā
shé
shì
,
,
wén,
,yuēshì
zéi
,
,

zéi
wéi
bàn
。
。
shā
mén
è
rén
,
,
huàn
huò
zhòu
shù
,
,
lìng

è
wáng
,
,
duō。
。

zhí

jiàn
,
,

hài


。
。

shí
yǒu

chén
,
,
míng
yuē
yuè
guāng
,
,
cōng
míng
duō
zhì
,
,
,
,
wèi
wáng
zuò

。
。
bài
yán


wáng
!
!
chén
wén

tuó
lùn
jīng
shuō
,
,
jié
chū

lái
,
,
yǒu
zhū
è
wáng
,
,
tān
guó
wèi

,
,
shā
hài


,
,

wàn

qiān
,
,
wèi
céng
wén
yǒu

dào
hài

。
。
wáng
jīn
wéi

shā

zhī
shì
,
,

chà

zhǒng
,
,
chén

rěn
wén
,
,
shì
zhān
tuó
luó
,
,

děngzhù


。
。

shí
èr

chén
,
,
shuō


jìng
,
,

shǒu
àn
jiàn
,
,
què
xíng
ér
tuì
退
。
。
shí
ā
shé
shì
,
,
jīng

huáng

,
,
gào


yánwèi


?
?


bài
yán


wáng
!
!
shèn

hài

。
。

wáng
wén


,
,
chàn
huǐ
qiú
jiù
,
,

biàn
便
shě
jiàn
,
,
zhǐ

hài

。
。
chì

nèi
guān
,
,

zhì
shēn
gōng
,
,

lìng

chū
。
。

shí
wéi


,
,
bèi
yōu


,
,
chóu
yōu
qiáo
cuì
,
,
yáo
xiàng

shé

shān
,
,
wèi

zuò

,
,
ér
zuò
shì
yán


lái
shì
zūn
!
!
zài

zhī
shí
,
,
héng
qiǎn
ā
nán
,
,
lái
wèi
wèn

。
。

jīn
chóu
yōu
,
,
shì
zūn
wēi
zhòng
,
,

yóu

jiàn
,
,
yuàn
qiǎn

lián
,
,
zūn
zhě
ā
nán
,
,


xiāng
jiàn
。
。
zuò
shì


,
,
bēi


lèi
,
,
yáo
xiàng


,
,
wèi

tóu
qǐng
。
。

ěr
shí
shì
zūn
,
,
zài

shé

shān
,
,
zhī
wéi


xīn
zhī
suǒ
niàn
,
,

chì


jiān
lián


ā
nán
,
,
cóng
kōng
ér
lái
。
。


cóng

shé

shān

,
,

wáng
gōng
chū
。
。
shí
wéi


,
,tóu
,
,
jiàn
shì
zūn
shì
jiā
móu


,
,
shēn

jīn

,
,
zuò
bǎi
bǎo
lián
huā
。
。

lián
shì
zuǒ
,
,
ā
nán
shì
yòu
。
。
shì
fàn

shì
zhū
tiān
,
,
zài

kōng
zhōng
,
,


tiān
huā
,
,
chí
yòng
gōng
yǎng
。
。

shí
wéi


,
,
jiàn

shì
zūn
,
,

jué
yīng
luò
,
,

shēn
tóu

,
,
háo

xiàng


yán

shì
zūn
!
!


宿

zuì
,
,
shēng

è

?
?
shì
zūn

yǒu

děng
yīn
yuán
,
,
duō
,
,
gòng
wéi
juàn
shǔ
?
?
wéi
yuàn
shì
zūn
,
,
wèi

guǎng
shuō

yōu
nǎo
chù
,
,

dāng
wǎng
shēng
,
,


yán


zhuó
è
shì

!
!

zhuó
è
chù
,
,


è
guǐ
chù
shēng
yíng
mǎn
滿
,
,
duō

shàn

。
。
yuàn

wèi
lái
,
,

wén
è
shēng
,
,

jiàn
è
rén
。
。
jīn
xiàng
shì
zūn
,
,


tóu

,
,
qiú
āi
chàn
huǐ
。
。
wéi
yuàn


jiāo

guān

qīng
jìng

chù
。
。

ěr
shí
shì
zūn
,
,
fàng
méi
jiān
guāng
,
,

guāng
jīn

,
,
biàn
zhào
shí
fāng

liàng
shì
jiè
,
,
huán
zhù

dǐng
,
,
huà
wéi
jīn
tái
,
,shān
。
。
shí
fāng
zhū

jìng
miào
guó

,
,
jiē

zhōng
xiàn
。
。
huò
yǒu
guó

,
,

bǎo

chéng
。
。

yǒu
guó

,
,
chún
shì
lián
huā
。
。

yǒu
guó

,
,


zài
tiān
gōng
。
。

yǒu
guó

,
,jìng
。
。
shí
fāng
guó

,
,
jiē

zhōng
xiàn
。
。
yǒu

shì
děng

liàng
zhū

guó

,
,
yán
xiǎn

guān
,
,
lìng
wéi


jiàn
。
。

shí
wéi


bài

yán

shì
zūn
!
!
shì
zhū


,
,
suī

qīng
jìng
,
,
jiē
yǒu
guāng
míng
。
。

jīn

shēng


shì
jiè
ā

tuó

suǒ
,
,
wéi
yuàn
shì
zūn
,
,
jiāo


wéi
,
,
jiāo

zhèng
shòu
。
。

ěr
shí
shì
zūn
,
,

biàn
便
wēi
xiào
,
,
yǒu


guāng
,
,
cóng

kǒu
chū
,
,


guāng
zhào
pín

suō
luó
wáng
dǐng
。
。
ěr
shí

wáng
,
,
suī
zài
yōu

,
,
xīn
yǎn

zhàng
。
。
yáo
jiàn
shì
zūn
,
,
tóu
miàn
zuò

。
。

rán
zēng
jìn
,
,
chéng
ā

hán
。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看