阿彌陀經

佛教經典。亦稱《小無量壽經》,簡稱《小經》。與《無量壽經》、《觀無量壽經》合稱凈土三經。一般認為在1~2世紀印度貴霜王朝時期已流行于犍陀羅地區!栋浲咏洝肥轻屽饶材岱鹪趹x薩羅國舍衛城的南方祇園精舍,與長老舍利弗等十六位大弟子及文殊等大菩薩以及諸多佛弟子而說的經典。..[詳情]

當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 阿彌陀經 >

佛說阿彌陀經注音版

\

  姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
  南無本師釋迦牟尼佛(三稱)

【開經偈】

  無上甚深微妙法,百千萬劫難遭遇,
  我今見聞得受持,愿解如來真實義。

【蓮池贊】

  蓮池海會,彌陀如來,觀音勢至坐蓮臺,接引上金階,大誓弘開,普愿離塵埃。
  南無蓮池海會佛菩薩(三稱三拜)
  南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛(三稱)

佛說阿彌陀經


shì

wén
,
,

shí
,
,

zài
shè
wèi
guó
,
,

shùyuán
。
。qiū
sēng
,
,
qiān
èr
bǎi

shí
rén

,
,
jiē
shì

ā
luó
hàn
,
,
zhòng
suǒ
zhī
shì

zhǎng
lǎo
shè


,
,jiān
lián
,
,


jiā
shè
,
,


jiā
zhān
yán
,
,chī
luó
,
,


duō
,
,
zhōu

pán
tuó
qié
,
,
nán
tuó
,
,
ā
nán
tuó
,
,
luó
hóu
luó
,
,
jiāo
fàn


,
,
bīn
tóu


luó
duò
,
,
jiā
liú
tuó

,
,


jié
bīn

,
,


luó
,
,
ā
nóu
lóu
tuó
,
,

shì
děng
zhū。
。
bìng
zhū


wén
shū
shī


wáng

,
,
ā

duō
p ú

,
,
qián
tuó
,
,
cháng
jīng
jìn


,
,


shì
děng
zhū。
。

shì

huán
yīn
děng
,
,

liàng
zhū
tiān

zhòng

。
。

ěr
shí

gào
zhǎng
lǎo
shè


,
,
cóng
shì

西
fāng
,
,
guò
shí
wàn,
,
yǒu
shì
jiè
míng
yuē


。
。


yǒu

,
,
hào
ā

tuó
,
,
jīn
xiàn
zài
shuō

。
。
shè


,
,
míng
wéi


?
?

guó
zhòng
shēng
,
,

yǒu
zhòng

,
,
dàn
shòu
zhū

,
,

míng


。
。
yòu
shè


,
,


guó

,
,

chóng
lán
shǔn
,
,

chóng
luó
wǎng
,
,

chóng
háng
shù
,
,
jiē
shì

bǎo
zhōu

wéi
rào
,
,
shì


guó
míng
wéi


。
。
yòu
shè


,
,


guó

,
,
yǒu

bǎo
chí
,
,

gōng

shuǐ
chōng
mǎn
滿

zhōng
。
。
chí

chún

jīn
shā


。
。

biān
jiē
dào
,
,
jīn
、
、
yín
、
、
liú

、
、chéng
。
。
shàng
yǒu
lóu

,
,


jīn
、
、
yín
、
、
liú

、
、


、
、
chē

、
、
chì
zhū
、
、

nǎo
ér
yán
shì
zhī
。
。
chí
zhōng
lián
huā
,
,


chē
lún
,
,
qīng

qīng
guāng
,
,
huáng

huáng
guāng
,
,
chì

chì
guāng
,
,
bái

bái
guāng
,
,
wēi
miào
xiāng
jié
。
。
shè


,
,


guó

,
,
chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán
。
。
yòu
shè


,
,


guó

,
,
cháng
zuò
tiān
yuè
,
,
huáng
jīn
wéi

,
,
zhòu

liù
shí
,
,

tiān
màn
tuó
luó
huā
。
。


zhòng
shēng
,
,
cháng

qīng
dàn
,
,
,
,
ch éng
zhòng
miào
huā
,
,
gòng
yǎng

fāng
shí
wàn


。
。


shí
shí
,
,
huán
dào
běn
guó
,
,
fǎn

jīng
xíng
。
。
shè


,
,


guó

,
,
chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán
。
。


shè


,
,

guó
cháng
yǒu
zhǒng
zhǒng

miào


zhī
niǎo

bái

、
、
kǒng
què
、
、
yīng

、
、
shè

、
、
jiā
líng
pín
qié
、
、
gòng
mìng
zhī
niǎo
。
。
shì
zhū
zhòng
niǎo
,
,
zhòu

liù
shí
,
,
chū


yīn
,
,

yīn
yǎn
chàng

gēn
、
、


、
、fēn
、
、

shèng
dào
fēn
,
,

shì
děng

。
。


zhòng
shēng
,
,
wén
shì
yīn

,
,
jiē

niàn

、
、
niàn

、
、
niàn
sēng
。
。
shè


,
,


wèi

ni ǎo
,
,
shí
shì
zuì
bào
suǒ
shēng
。
。
suǒ

zhě

?
?


guó

,
,

sān
è
dào
。
。
shè


。
。


guó

,
,
shàng

è
dào
zhī
míng
,
,

kuàng
yǒu
shí
。
。
shì
zhū
zhòng
niǎo
,
,
jiē
shì
ā

tuó

,
,

lìng

yīn
xuān
liú
,
,
biàn
huà
suǒ
zuò
。
。
shè


。
。


guó

,
,
wēi
fēng
chuī
dòng
zhū
bǎo
hàng
shù
,
,

bǎo
luó
wǎng
,
,
chū
wēi
miào
yīn
,
,


bǎi
qiān
zhǒng
yuè
,
,
tóng
shí

zuò
。
。
wén
shì
yīn
zhě
,
,

rán
jiē
shēng
niàn

、
、
niàn

、
、
niàn
sēng
zhī
xīn
。
。
shè


。
。


guó

,
,
chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán
。
。

shè


,
,yún

,
,
hào
ā

tuó
?
?
shè


,
,


guāng
míng

liàng
,
,
zhào
shí
fāng
guó
,
,

suǒ
zhàng
ài
,
,
shì

hào
wéi
ā

tuó
。
。
yòu
shè


,
,


shòu
mìng
,
,


rén
mín
,
,

liàng

biān
ā
sēng

jié
,
,

míng
ā

tuó
。
。
shè


,
,
ā

tuó

,
,
ché ng


lái
,
,

jīn
shí
jié
。
。
yòu
shè


,
,


yǒu

liàng

biān
shēng
wén


,
,
jiē
ā
luó
hàn
,
,
fēi
shì
suàn
shù
zhī
suǒ
néng
zhī
。
。
zhū


zhòng
,
,shì
。
。
shè


,
,


gu ó

,
,
chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán
。
。
yòu
shè


,
,


guó

,
,
zh òng
shēng
shēng
zhě
,
,
jiē
shì
ā


zhì
。
。

zhōng
duō
yǒu

shēng

chù
,
,

shù
shèn
duō
,
,
fēi
shì
suàn
shù
suǒ
néng
zhī
zhī
,
,
dànliàng

biān
ā
sēng

shuō
。
。
shè


,
,
zhòng
shēng
wén
zhě
,
,
yīng
dāng

yuàn
,
,
yuàn
shēng

guó
。
。
suǒ

zhě

?
?shì
zhū
shàng
shàn
rén

huì

chù
。
。
shè


,
,shǎo
shàn
gēn
、
、


、
、
yīn
yuán
,
,

shēng

guó
。
。
shè


,
,
ruò
yǒu
shàn
nán

、
、
shàn

rén
,
,
wén
shuō
ā

tuó

,
,
zhí
chí
míng
hào
,
,
ruò


、
、
ruò
èr

、
、
ruò
s ān

、
、
ruò


、
、
ruò


、
、
ruò
liù

、
、
ruò


,
,

xīn

luàn
。
。

rén
lín
mìng
zhōng
shí
,
,
ā

tuó


zh ū
shèng
zhòng
,
,
xiàn
zài

qián
。
。
shì
rén
zhōng
shí
,
,
xīn

diān
dǎo
,
,


wǎng
shēng
ā

tuóguó

。
。
shè


,
,
w ǒ
jiàn
shì

,
,

shuō

yán
。
。
ruò
yǒu
zhòng
shēng
,
,
wén
shì
shuō
zhě
,
,
yīng
dāng

yuàn
,
,
shēng

guó

。
。

shè


,
,


jīn
zhě
,
,
zàn
tàn
ā

tuó

gōng

zhī

。
。
dōng
fāng

yǒu
ā
chù


、
、


xiàng

、
、
、
、


guāng

、
、
miào
yīn

,
,

shì
děng
héng

shā
shù
zhū

,
,guó
,
,
chū
guǎng
cháng
shé
xiàng
,
,
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng
,
,
dāng
xìn
shì
chēng
zàn
gōng

,
,

qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng
。
。

shè


,
,
nán
fāng
shì
ji è
yǒu

yuè
dēng

、
、
míng
wén
guāng

、
、

yàn
jiān

、
、


dēng

、
、
w ú
liàng
jīng
jìn

,
,

shì
děng
héng

shā
shù
zhū

,
,guó
,
,
chū
guǎng
cháng
shé
xiàng
,
,
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng
,
,
dāng
xìn
shì
chēng
zàn
gōng

,
,

qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng
。
。

shè


,
,

西
fāng
shì
jiè
yǒu

liàng
shòu

、
、

liàng
xiàng

、
、

liàng
chuáng

、
、

guāng

、
、

míng

、
、
bǎo
xiàng

、
、
jìng
guāng

,
,

shì
děng
héng

shā
shù
zhū

,
,guó
,
,
chū
guǎng
cháng
shé
xiàng
,
,
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng
,
,
dāng
xìn
shì
chēng
zàn
gōng

,
,
y í
qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng
。
。

shè


,
,
běi
fāng
shì
ji è
yǒu
yàn
jiān

、
、
zuì
shèng
yīn

、
、
nán


、
、

shēng

、
、
wǎng
míng

,
,

shì
děng
héng

shā
shù
zhū

,
,guó
,
,
chū
guǎng
cháng
shé
xiàng
,
,
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng
,
,
dāng
xìn
shì
chēng
zàn
gōng

,
,

qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng
。
。

shè


,
,
xià
fāng
shì
ji è
yǒu
shī


、
、
míng
wén

、
、
míng
guāng

、
、、
、

chuáng

、
、
chí


,
,

shì
děng
héng

shā
shù
zhū

,
,guó
,
,
chū
guǎng
cháng
shé
xiàng
,
,
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng
,
,
dāng
xìn
shì
chēng
zàn
gōng

,
,
y í
qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng
。
。

shè


,
,
shàng
fāng
shì
jiè
yǒu
fàn
yīn

、
、
xiù
宿
wáng

、
、
xiāng
shàng

、
、
xiāng
guāng

、
、

yàn
jiān

、
、


bǎo
huā
yǎn
shēn

、
、
suō
luó
shù
wáng

、
、
bǎo
huā


、
、
jiàn

qiè


、
、shān

,
,

shì
děng
héng

shā
shù
zhū

,
,guó
,
,
chū
guǎng
cháng
shé
xiàng
,
,
biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè
,
,
shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng
,
,
dāng
xìn
shì
chēng
zàn
gōng

,
,

qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng
。
。

shè


,
,yún

,
,


míng
wéi

qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng
?
?
shè


,
,
ruò
yǒu
shàn
nán

、
、
shàn

rén
,
,
wén
shì
jīng
shòu
chí
zhě
,
,

wén
zhū

míng
zhě
,
,
shì
zhū
shàn
nán

、
、
shàn

rén
,
,
jiē
wéi

qiè
zhū

zhī
suǒ

niàn
,
,
jiē


tuì
退
zhuǎn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。
。
shì

shè


,
,

děng
jiē
dāng
xìn
shòu


,
,

zhū

suǒ
shuō
。
。

shè


,
,
ruò
yǒu
rén


yuàn
、
、
jīn

yuàn
、
、
dāng

yuàn
,
,

shēng
ā

tuó

guó
zhě
,
,
shì
zhū
rén
děng
,
,
jiē


tuì
退
zhuǎn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。
。


guó

,
,
ruò

shēng
、
、
ruò
jīn
shēng
、
、
ruò
dāng
shēng
。
。
shì

shè


,
,
zhū
shàn
nán

、
、
shàn

rén
,
,
ruò
yǒu
xìn
zhě
,
,
yīng
dāng

yuàn
,
,
shēng

guó

。
。

shè


,
,


jīn
zhě
,
,
chēng
zàn
zhū

gōng

,
,

zhū

děng
,
,

chēng
zàn

gōng

。
。
ér
zuò
shì
yán
,
,
shì
jiā
móu


,
,
néng
wéi
shèn
nán

yǒu
zhī
shì
。
。
néng

suō

guó

,
,

zhuó
è
shì
,
,
jié
zhuó
、
、
jiàn
zhuó
、
、
fán
nǎo
zhuó
、
、
zhòng
shēng
zhuó
、
、
mìng
zhuó
zhōng
,
,

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


。
。
wèi
zhū
zhòng
shēng
,
,
shuō
shì

qiè
shì
jiān
nán
xìn
zhī

。
。
shè


,
,
dāng
zhīzhuó
è
shì
,
,
xíng

nán
shì
,
,

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


,
,
wèi

qiè
shì
jiān
shuō

nán
xìn
zhī

,
,
shì
wéi
shèn
nán
。
。


shuō

jīng

,
,
shè


,
,

zhū

qiū
,
,

qiè
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
děng
,
,
wén

suǒ
shuō
,
,
huān

xìn
shòu
,
,
zuò

ér

。
。qiè

zhàng
gēn
běn

shēng
jìng

tuó
luó

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看