地藏經

《地藏經》,中文版本是唐朝高僧實叉難陀翻譯的。又稱《地藏菩薩本愿經》、《地藏本愿經》、《地藏本行經》、《地藏本誓力經》。收於《大正藏》第十三冊。 經中記載了釋迦牟尼佛在忉利天宮(欲界六天的第二層天),為母親摩耶夫人說法!兜夭亟洝肥且徊坑涊d著萬物眾生其生、老、病、死的過程,及如何..[詳情]

當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 地藏經 >

地藏經注音版

恭請南無大慈大悲地藏王菩薩慈悲護持

稽首本然凈心地  無盡佛藏大慈尊
南方世界涌香云  香雨花云及花雨
寶雨寶云無數種  為祥為瑞遍莊嚴
天人問佛是何因  佛言地藏菩薩至
三世如來同贊嘆  十方菩薩共皈依
我今宿植善因緣  稱揚地藏真功德
慈因積善,誓救眾生,手中金錫,振開地獄之門。掌上明珠,光攝大千世界。智慧音里,吉祥云中,為閻浮提苦眾生,作大證明功德主。大悲大愿,大圣大慈,本尊地藏菩薩摩訶薩。
南無地藏王菩薩(三稱)
南無本師釋迦牟尼佛(三稱)

開經偈

無上甚深微妙法  百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持  愿解如來真實義
唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

地藏菩薩本愿經卷上

忉利天宮神通品第一


shì

wén
。
。

shí

zài
dāo

tiān
,
,
wèi

shuō

。
。
ěr
shí
shí
fānɡ

liànɡ
shì
jiè
,
,


shuō


shuō

qiè
zhū

,
,,
,
jiē
lái

huì
。
。

zàn
tàn
shì
jiā
móu


,
,
nénɡ


zhuó
è
shì
,
,
xiàn

zhì
huì
shén
tōnɡ
zhī

,
,
tiáo
調

ɡānɡ
qiánɡ
zhònɡ
shēnɡ
,
,
zhī

yào

,
,
ɡè
qiǎn
shì
zhě
,
,
wèn
xùn
shì
zūn
。
。

shì
shí
,
,

lái
hán
xiào
,
,
fànɡ
bǎi
qiān
wàn


ɡuānɡ
mínɡ
yún
,
,
suǒ
wèi

yuán
mǎn
滿
ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、


bēi
ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、

zhì
huì
ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、

sān
mèi
ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、


xiánɡ
ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、

ɡōnɡ

ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、

ɡuī

ɡuānɡ
mínɡ
yún
、
、

zàn
tàn
ɡuānɡ
mínɡ
yún
,
,
fànɡ

shì
děnɡ


shuō
ɡuānɡ
mínɡ
yún

。
。

yòu
chū
zhǒnɡ
zhǒnɡ
wēi
miào
zhī
yīn
,
,
suǒ
wèi
tán

luó

yīn
、
、
shī

luó

yīn
、
、
chàn


luó

yīn
、
、
luó

yīn
、
、
chán

luó

yīn
、
、luó

yīn
、
、

bēi
yīn
、
、

shě
yīn
、
、
xiè
tuō
yīn
、
、

lòu
yīn
、
、
zhì
huì
yīn
、
、

zhì
huì
yīn
、
、
shī

hǒu
yīn
、
、

shī

hǒu
yīn
、
、
yún
léi
yīn
、
、

yún
léi
yīn
。
。

chū

shì
děnɡ


shuō


shuō
yīn

,
,
suō

shì
jiè
,
,


fānɡ
ɡuó

,
,
yǒu

liànɡ

tiān
lónɡ
ɡuǐ
shén
,
,


dào
dāo

tiān
ɡōnɡ
,
,
suǒ
wèi

tiān
wánɡ
tiān
、
、
dāo

tiān
、
、

yàn

tiān
、
、
dōu
shuài
tuó
tiān
、
、
huà

tiān
、
、

huà

zài
tiān
、
、
fàn
zhònɡ
tiān
、
、
fàn

tiān
、
、

fàn
tiān
、
、
shǎo
ɡuānɡ
tiān
、
、

liànɡ
ɡuānɡ
tiān
、
、
ɡuānɡ
yīn
tiān
、
、
shǎo
jìnɡ
tiān
、
、

liànɡ
jìnɡ
tiān
、
、
biàn
jìnɡ
tiān
、
、

shēnɡ
tiān
、
、

ài
tiān
、
、
ɡuǎnɡ
ɡuǒ
tiān
、
、

xiǎnɡ
tiān
、
、

fán
tiān
、
、


tiān
、
、
shàn
jiàn
tiān
、
、
shàn
xiàn
tiān
、
、

jiū
jìnɡ
tiān
、
、


shǒu
luó
tiān
、
、
nǎi
zhì
fēi
xiǎnɡ
fēi
fēi
xiǎnɡ
chù
tiān
,
,

qiè
tiān
zhònɡ
、
、
lónɡ
zhònɡ
、
、
ɡuǐ
shén
děnɡ
zhònɡ
,
,

lái

huì
。
。


yǒu

fānɡ
ɡuó

,
,

suō

shì
jiè
,
,
hǎi
shén
、
、
jiānɡ
shén
、
、

shén
、
、
shù
shén
、
、
shān
shén
、
、

shén
、
、
chuān

shén
、
、
miáo
jià
shén
、
、
zhòu
shén
、
、

shén
、
、
kōnɡ
shén
、
、
tiān
shén
、
、
yǐn
shí
shén
、
、
cǎo

shén
,
,

shì
děnɡ
shén
,
,
jiē
lái

huì
。
。


yǒu

fānɡ
ɡuó

,
,

suō

shì
jiè
,
,
zhū

ɡuǐ
wánɡ
。
。
suǒ
wèi

è

ɡuǐ
wánɡ
、
、
dàn
xuè
ɡuǐ
wánɡ
、
、
dàn
jīnɡ

ɡuǐ
wánɡ
、
、
dàn
tāi
luǎn
ɡuǐ
wánɡ
、
、
xínɡ
bìnɡ
ɡuǐ
wánɡ
、
、
shè

ɡuǐ
wánɡ
、
、

xīn
ɡuǐ
wánɡ
、
、


ɡuǐ
wánɡ
、
、

ài
jìnɡ
ɡuǐ
wánɡ
,
,

shì
děnɡ
ɡuǐ
wánɡ
,
,
jiē
lái

huì
。
。

ěr
shí
shì
jiā
móu


ɡào
wén
shū
shī


wánɡ
ɡuān
shì

qiē
zhū
tiān
lónɡ
ɡuǐ
shén
,
,

shì
jiè
、
、

shì
jiè
,
,

ɡuó

、
、

ɡuó

,
,

shì
jīn
lái

huì
dào
dāo

tiān
zhě
,
,

zhī
shù
fǒu
?
?
wén
shū
shī

bái

yán

shì
zūn
,
,
ruò


shén

,
,
qiān
jié

duó
,
,

nénɡ

zhī
。
。


ɡào
wén
shū
shī

yǎn
ɡuān
ɡù
,
,
yóu

jìn
shù
。
。

jiē
shì

zànɡ


jiǔ
yuǎn
jié
lái
,
,


、
、
dānɡ

、
、
wèi

,
,

chénɡ
jiù
、
、
dānɡ
chénɡ
jiù
、
、
wèi
chénɡ
jiù
。
。
wén
shū
shī

bái

yán

shì
zūn
,
,


ɡuò

jiǔ
xiū
shàn
ɡēn
、
、
zhènɡ

ài
zhì
。
。
wén

suǒ
yán
,
,

dānɡ
xìn
shòu
。
。

xiǎo
ɡuǒ
shēnɡ
wén
、
、
tiān
lónɡ


、
、

wèi
lái
shì
zhū
zhònɡ
shēnɡ
děnɡ
,
,
suī
wén

lái
chénɡ
shí
zhī

,
,

huái

huò
。
。
shè
shǐ
使
dǐnɡ
shòu
,
,
wèi
miǎn
xìnɡ
bànɡ
。
。
wéi
yuàn
shì
zūn
、
、
ɡuǎnɡ
shuō

zànɡ

,
,
yīn

zuò

xínɡ
?
?


yuàn
?
?
ér
nénɡ
chénɡ
jiùshì
。
。


ɡào
wén
shū
shī
sān
qiān

qiān
shì
jiè
suǒ
yǒu
cǎo

cónɡ
lín
、
、
dào

zhú
wěi
、
、
shān
shí
wēi
chén
,
,shù
,
,
zuò

hénɡ

;
;

hénɡ

shā
,
,

shā

jiè
;
;

jiè
zhī
nèi
、
、

chén

jié
,
,

jié
zhī
nèi
,
,
suǒ

chén
shù
,
,
jìn
chōnɡ
wéi
jié
,
,

zànɡ


zhènɡ
shí

ɡuǒ
wèi

lái
,
,
qiān
bèi
duō

shànɡ

。
。


kuànɡ

zànɡ


zài
shēnɡ
wén
、
、

zhī


。
。
wén
shū
shī

,
,wēi
shén
shì
yuàn
,
,
。
。
ruò
wèi
lái
shì
,
,
yǒu
shàn
nán

、
、
shàn

rén
,
,
wén
shì


mínɡ
zi
,
,
huò
zàn
tàn
、
、
huò
zhān

、
、
huò
chēnɡ
mínɡ
、
、
huò
ɡònɡ
yǎnɡ
,
,
nǎi
zhì
cǎi
huà

lòu


xínɡ
xiànɡ
,
,
shì
rén
dānɡ

bǎi
fǎn
shēnɡ

sān
shí
sān
tiān
,
,
yǒnɡ

duò
è
dào
。
。

wén
shū
shī

,
,
shì

zànɡ

,
,

ɡuò

jiǔ
yuǎn


shuō
、
、


shuō
jié
qián
,
,
shēn
wéi

zhǎnɡ
zhě

。
。
shí
shì
yǒu

,
,
hào
yuē
shī

fèn
xùn


wàn
hèng

lái
。
。
shí
zhǎnɡ
zhě

,
,
jiàn

xiànɡ
hǎo
,
,
qiān

zhuānɡ
yán
,
,
yīn
wènzuò

xínɡ
yuàn
,
,
ér


xiànɡ
?
?
shí
shī

fèn
xùn


wàn
hèng

lái
ɡào
zhǎnɡ
zhězhènɡ

shēn
,
,
dānɡ

jiǔ
yuǎn

tuō

qiè
shòu

zhònɡ
shēnɡ
。
。

wén
shū
shī

!
!
shí
zhǎnɡ
zhě

,
,
yīn

yuàn
yán


jīn
jìn
wèi
lái
jié
,
,
wèi
shì
zuì

liù
dào
zhònɡ
shēnɡ
,
,
ɡuǎnɡ
shè
fānɡ
biàn
便
,
,
jìn
lìnɡ
xiè
tuō
,
,
ér


shēn
,
,
fānɡ
chénɡ

dào
。
。

shìqián
,
,yuàn
,
,

jīn
bǎi
qiān
wàn

nuó
yóushuō
jié
,
,
shànɡ
wéi


。
。

yòu

ɡuò

,
,
ā
sēnɡ

jié
,
,
shí
shì
yǒu

,
,
hào
yuē
júe
huá
dìnɡ

zài
wánɡ

lái
,
,


shòu
mìnɡ
,
,

bǎi
qiān
wàn

ā
sēnɡ

jié
。
。
xiànɡ

zhī
zhōnɡ
,
,
yǒu


luó
mén

,
,

宿

shēn
hòu
,
,
zhònɡ
suǒ
qīn
jìnɡ
;
;
xínɡ
zhù
zuò

,
,
zhū
tiān
wèi

。
。xìn
xié
,
,
chánɡ
qīnɡ
sān
bǎo
。
。
shì
shí
shènɡ

ɡuǎnɡ
shè
fānɡ
biàn
便
,
,
quàn
yòu


,
,
lìnɡ
shēnɡ
zhènɡ
jiàn
,
,
ér,
,
wèi
quán
shēnɡ
xìn
。
。

jiǔ
mìnɡ
zhōnɡ
,
,
hún
shén
duò
zài

jiàn


。
。

shí

luó
mén

,
,
zhī

zài
shì
,
,

xìn
yīn
ɡuǒ
。
。

dānɡ
suí

,
,

shēnɡ
è

。
。
suí
mài
jiā
zhái
,
,
ɡuǎnɡ
qiú
xiānɡ
huā
,
,

zhū
ɡònɡ

,
,

xiān,
,

xīng
ɡònɡ
yǎnɡ
。
。
jiàn
júe
huá
dìnɡ

zài
wánɡ

lái
,
,

xínɡ
xiànɡ
zài


zhōnɡ
,
,

huà
wēi
rónɡ
,
,
duān
yán

bèi
。
。

shí

luó
mén

,
,
zhān

zūn
rónɡ
,
,
bèi
shēnɡ
jìnɡ
yǎnɡ
。
。


niàn
yán


mínɡ

júe
,
,


qiè
zhì
。
。
ruò
zài
shì
shí
,
,hòu
,
,
tǎnɡ
lái
wèn

,
,

zhī
chù
suǒ
。
。
shí

luó
mén

,
,
chuí

liánɡ
jiǔ
,
,
zhān
liàn

lái
。
。

wén
kōnɡ
zhōnɡ
shēnɡ
yuē


zhě
shènɡ

,
,

zhì
bēi
āi
,
,

jīn
shì


zhī

chù
。
。


luó
mén


zhǎnɡ
xiànɡ
kōnɡ
,
,
ér
bái
kōnɡ
yuē

shì

shén

,
,
kuān

yōu

。
。


shī


lái
,
,
zhòu


liàn
,
,

chù

wèn
zhī

shēnɡ
jiè
。
。
shí
kōnɡ
zhōnɡ
yǒu
shēnɡ
,
,
zài
bào

yuē


shì

suǒ
zhān

zhě
,
,
ɡuò

júe
huá
dìnɡ

zài
wánɡ

lái
,
,
jiàn,
,
bèi

chánɡ
qínɡ
zhònɡ
shēnɡ
zhī
fèn
,
,
ɡù
lái
ɡào
shì
。
。


luó
mén

wén

shēnɡ

,
,

shēn


,
,
zhī
jiě
jiē
sǔn
。
。
zuǒ
yòu

shì
,
,
liánɡ
jiǔ
fānɡ

。
。
ér
bái
kōnɡ
yuē

yuàn


mǐn
,
,

shuō


shēnɡ
jiè
,
,

jīn
shēn
xīn
,
,
jiānɡ


jiǔ
。
。

shí
júe
huá
dìnɡ

zài
wánɡ

lái
,
,
ɡào
shènɡ

yuē


ɡònɡ
yǎnɡ

,
,
dàn
zǎo
fǎn
shè
,
,
duān
zuò

wéi

zhī
mínɡ
hào
,
,

dānɡ
zhī

suǒ
shēnɡ

chù
。
。
shí

luó
mén

xún,
,

ɡuī

shè
。
。ɡù
,
,
duān
zuò
niàn
júe
huá
dìnɡ

zài
wánɡ

lái
。
。

jīnɡ
,
,

jiàn

shēn
dào

hǎi
biān
。
。

shuǐ
yǒnɡ
fèi
,
,
duō
zhū
è
shòu
,
,
jìn

tiě
shēn
,
,
fēi
zǒu
hǎi
shànɡ
,
,
dōnɡ
xi
西
chí
zhú
。
。
jiàn
zhū
nán


rén
,
,
bǎi
qiān
wàn
shù
,
,
chū

hǎi
zhōnɡ
,
,
bèi
zhū
è
shòu
zhēnɡ

shí
dàn
。
。
yòu
jiàn

chā
,
,

xínɡ
ɡè

,
,
huò
duō
shǒu
duō
yǎn
、
、
duō

duō
tóu
、
、
kǒu

wài
chū
,
,

rèn

jiàn
。
。


zhū
zuì
rén
,
,
shǐ
使
jìn
è
shòu
,
,jué
,
,
tóu

xiānɡ
jiù
。
。

xínɡ
wàn
lèi
,
,

ɡǎn
jiǔ
shì
。
。
shí

luó
mén

,
,

niàn


ɡù
,
,

rán


。
。
yǒu

ɡuǐ
wánɡ
,
,
mínɡ
yuē


,
,

shǒu
lái
yínɡ
,
,
bái
shènɡ

yuē

shàn
zāi
,
,


,
,

yuán
lái

?
?
shí

luó
mén

wèn
ɡuǐ
wánɡ
yuē


shì

chù
?
?yuē


shì

tiě
wéi
shān

西
miàn


chónɡ
hǎi
。
。

shènɡ

wèn
yuē


wén
tiě
wéi
zhī
nèi
,
,


zài
zhōnɡ
,
,
shì
shì
shí
fǒu
?
?yuē

shí
yǒu


。
。
shènɡ

wèn
yuē


jīn
yún


dào

suǒ
?
?yuē

ruò
fēi
wēi
shén
,
,
,
,
fēi

èr
shì
,
,
zhōnɡ

nénɡ
dào
。
。

shènɡ

yòu
wèn


shuǐ

yuán
,
,
ér
nǎi
yǒnɡ
fèi
,
,
duō
zhū
zuì
rén
,
,


è
shòu
?
?yuē


shì
yán


zào
è
zhònɡ
shēnɡ
,
,
xīn

zhī
zhě
,
,
jīnɡ

shí
jiǔ

hòu
,
,

rén


,
,
wèi
zuò
ɡōnɡ

,
,
jiù


nàn
,
,
shēnɡ
shí
yòu

shàn
yīn
。
。

dānɡ

běn

suǒ
ɡǎn


,
,

rán
xiān


hǎi
。
。
hǎi
dōnɡ
shí
wàn
yóu
xún
,
,
yòu
yǒu

hǎi
,
,


bèi

。
。

hǎi
zhī
dōnɡ
,
,
yòu
yǒu

hǎi
,
,bèi
。
。
sān

è
yīn
zhī
suǒ
zhāo
ɡǎn
,
,
ɡònɡ
hào

hǎi
,
,

chù
shì

。
。

shènɡ

yòu
wèn
ɡuǐ
wánɡ


yuē
zài
?
?yuē

sān
hǎi
zhī
nèi
,
,
shì,
,

shù
bǎi
qiān
,
,
ɡè
ɡè
chā
bié
。
。
suǒ
wèi

zhě
,
,

yǒu
shí

。
。

yǒu

bǎi
,
,liànɡ
。
。

yǒu
qiān
bǎi
,
,


liànɡ

。
。

shènɡ

yòu
wèn

ɡuǐ
wánɡ
yuē
lái
wèi
jiǔ
,
,

zhī
hún
shén
dānɡ
zhì


?
?
ɡuǐ
wánɡ
wèn
shènɡ

yuēzhī

,
,
zài
shēnɡ


xíng

?
?
shènɡ


yuēxié
jiàn
,
,

huǐ
sān
bǎo
。
。
shè
huò
zàn
xìn
,
,
xuán
yòu

jìnɡ
。
。

suī

qiǎn
,
,
wèi
zhī
shēnɡ
chù
。
。wèn
yuēzhī

,
,
xìnɡ
shì

děnɡ
?
?
shènɡ


yuē

,
,


luó
mén
zhǒnɡ
,
,

hào
shī
luó
shàn
xiàn
,
,

hào
yuè


。
。zhǎnɡyuē

yuàn
shènɡ
zhě
què
fǎn
běn
chù
,
,

zhì
yōu

bēi
liàn
。
。

yuè


zuì

,
,
shēnɡ
tiān

lái
,
,
jīnɡ
jīn
sān

。
。
yún
chénɡ
xiào
shùn
zhī

,
,
wèi

shè
ɡònɡ
xiū

,
,

shī
júe
huá
dìnɡ

zài
wánɡ

lái


。
。
fēi
wéi


zhī

,
,

tuō


,
,
yīnɡ
shì

jiàn
zuì
rén
,
,
shòu

,
,

tónɡ
shēnɡ

。
。
ɡuǐ
wánɡ
yán

,
,

zhǎnɡ
ér
tuì
退
。
。

luó
mén

,
,
xún

mènɡ
ɡuī
。
。shì

,
,
biàn
便

júe
huá
dìnɡ

zài
wánɡ

lái

xiànɡ
zhī
qián
,
,

hónɡ
shì
yuàn

yuàn

jìn
wèi
lái
jié
,
,
yīnɡ
yǒu
zuì

zhònɡ
shēnɡ
,
,
ɡuǎnɡ
shè
fānɡ
biàn
便
,
,
shǐ
使
lìnɡ
xiè
tuō
。
。

ɡào
wén
shū
shī


shí
ɡuǐ
wánɡ


zhě
,
,
dānɡ
jīn
cái
shǒu


shì
。
。

luó
mén

zhě
,
,


zànɡ


shì
。
。

由于本文太長,我們對內容進行了分頁,一品/一頁

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看