八大人覺經

《八大人覺經》最早著錄于隋代法經的《眾經目錄》,列在“失譯經”類下,也就是不知譯者為何人。直到唐明佺《大周刊定眾經目錄》,首次記載本經譯主為后漢.安世高,并指出此說法系根據《寶唱錄》.至心誦念八大人覺:第一覺悟:世間無常;國土危脆,四大苦空,五陰無我,生滅變異,虛偽無主...[詳情]

佛說八大人覺經注音版

\

wéi,
,
cháng

zhò u

,
,
zhì
xīn
sòng
nìan


rén
juéjué


shì
jiān

cháng
;
;
guó

wēi
cuì
,
,kōng
,
,

y īn


,
,
shēng
mìe
bìan

,
,

wěi

zhǔ
,
,
xīn
shì
è
yuán
,
,
xíng
wéi
zuì
sǒu
,
,

shì
guān
chá
,
,
jiàn

shēng

。
。


èr
jué
zhī

duō

wéi

;
;
shēng


láo
,
,
cóng
tān


,
,
shǎo


wéi
,
,
shēn
xīn

zài
;
;


sān
jué
zhī

xīn

yàn

,
,
wéi

duō
qiú
,
,
zēng
zhǎng
zuì
è
;
;ěr
,
,
cháng
nìan
zhī

,
,
ān
pín
shǒu
dào
,
,
wéi
huì
shì

。
。jué
zhī

xiè
dài
zhu ì
luò
;
;
cháng
xíng
jīng
jìn
,
,

fán
nǎo
è
,
,
cuī,
,
chū
yīn
jiè

。
。juéchī
shēng

;
;


cháng
niàn
,
,
guǎng
xué
duō
wén
,
,
zēng
zhǎng
zhì
huì
,
,
chéng
jiù
biàn
cái
,
,
jiào
huà

qiè
,
,

 


liù
jué
zhī

pín

duō
yuàn
,
,
héng
jié
è
yuán
;
;shī
,
,
děng
nìan
yuàn
qīn
,
,

niàn
jiù
è
,
,

zēng

rén
。
。jué
guò
huàn
;
;
suī
wéi

rén
,
,

rǎn
shì

,
,
cháng
niàn
sān

,
,
,
,
zhì
yuàn
chū
jiā
,
,
shǒu
dào
qīng
bái
,
,
fàn
xíng
gāo
yuǎn
,
,

bēi

qiè
。
。jué
zhī

shēng

chì
rán
,
,

nǎo

liàng
;
;


chéng
xīn
,
,qiè
,
,
yuàn
dài
zhòng
shēng
,
,
shòu

liàng

,
,
lìng
zhū
zhòng
shēng
,
,

jìng


。
。
shì
,
,
nǎi
shì
zhū

,
,rén
,
,
zhī
suǒ
jué

,
,
jīng
jìn
xíng
dào
,
,

bēi
xiū
huì
,
,
chéng

shēn
chuán
,
,
zhì
niè
pán
àn
,
,

hái
shēng

,
,

tuō
zhòng
shēng
。
。

qián

shì
,
,
kāi
dǎo

qiè
,
,
lìng
zhū
zhòng
shēng
,
,
jué
shēng


,
,
shě,
,
xiū
xīn
shèng
dào
。
。
ruò,
,
sòng


shì
,
,

niàn
niàn
zhōng
,
,
miè

liàng

zuì
,
,
jìn,
,

dēng
zhèng
jué
,
,
yǒng
duàn
shēng

,
,
cháng
zhù
kuài

。
。

精彩推薦
好男人 好资源 视频 - 好男人www官网 - 好男人www影院在线观看 - 好男人www在线观看